Vývojové tendencie

Dátové zhodnotenie budúceho vývoja ľudských zdrojov

Sektor vzdelávania, výchovy a športu z hľadiska ľudských zdrojov zahŕňa celú populáciu. Súčasne je spoluzodpovedný za dostatok kvalifikovanej pracovnej sily pre všetky sektory. Patrí medzi menej dynamicky rastúce sektory (za posledných dvadsať rokov došlo ku zmene počtu pracovníkov iba o 1%) a  tvorí 9% celkovej zamestnanosti v SR.

Z celkového počtu 224 tisíc pracujúcich v sektore tvoria 94 % zamestnanci v podnikoch a 5 % tvoria fyzické osoby – podnikatelia. Za posledných 5 rokov poklesol podiel fyzických osôb – podnikateľov na celkovom počte pracovných síl o 0 p. b. V SR fyzické osoby – podnikatelia tvoria 13 % pracovnej sily. Sektor patrí medzi 42 % sektorov s najnižším podielom FO – podnikateľov na celkovom počte pracujúcich.

V období rokov 2021­2025 príde na trh práce 60,5 tisíc absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí ukončia štúdium v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných pre výkon zamestnaní v tomto sektore a nebudú pokračovať v štúdiu. V dlhšom horizonte, v nasledujúcich 10 rokoch sa očakáva nárast počtu stredoškolských  absolventov.

Príchod absolventov na trh práce v horizonte 5 rokov

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Výhľad do roku 2025 v štruktúre signalizuje 32% absolventov stredných škôl a 68% absolventov vysokých škôl. Trend do roku 2030 je nárast počtu absolventov SŠ a pokles počtu absolventov VŠ. SR má v rámci OECD jeden z najvyšších podielov študentov vysokých škôl študujúcich v zahraničí. Tento trend bude v najbližších rokoch pravdepodobne pokračovať.

Priemerný ročný počet absolventov z korešpondujúcich odborov vzdelania prichádzajúci na trh v horizonte 10 rokov

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Predpokladá sa, že 19% absolventov sa uplatní v sektore (z toho počtu 15% stredoškolákov a 22% vysokoškolákov) a 81% sa uplatní v iných sektoroch. Pri stredoškolských absolventoch sa uplatňuje v sektore 15% a pri vysokoškolských absolventoch 22 %. Hlavnými sektormi (mimo tohto sektora) využívajúcimi absolventov pre sektor Vzdelávanie, výchova a šport sú pri vysokoškolákoch administratíva, ekonomika, manažment (24 %) a verejné služby a správa (12 %) a stredoškolákoch automobilový priemysel a strojárstvo (27 %) a doprava, logistika, poštové služby (13 %).

Vo vzťahu k potrebám trhu práce sa očakáva nedostatok absolventov SŠ (pokryjú cca 67% pracovných príležitostí vhodných pre absolventov) a na druhej strane prebytok absolventov VŠ prichádzajúcich na trh práce. V súčasnosti pracuje na stredoškolských pozíciách až 1/3 absolventov VŠ. Do roku 2025 sa očakáva nedostatok absolventov najviac v zhluku zamestnaní sociálno-výchovní pracovníci, asistenti, opatrovatelia a vychovávatelia.

Celková dodatočná potreba v sektore bude v období rokov 2021 ­ 2025 na úrovni približne 10,2 tisíc osôb (10,2 tis osôb z 224 tis zamestnancov v sektore predstavuje 4,55%, čo je približne 5% aktuálnej zamestnanosti v sektore). Dodatočná potreba v tomto sektore bude teda na úrovni 5 % súčasného počtu pracujúcich, t. j. približne ku každému 22. pracujúcemu bude potrebné doplniť ďalšiu osobu. Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. V období rokov 2021­2025 bude na tvorbe dodatočných pracovných príležitostí dominovať náhrada pracovných síl, ktorá bude tvoriť v priemere 150% celkovej dodatočnej potreby. V sektore Vzdelávanie, výchova a šport tak vznikne v priemere ročne 3 tisíc pracovných príležitostí v dôsledku náhrady pracovných síl.

Dodatočná potreba zamestnancov

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Očakávaná potreba zamestnancov v sektore

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Štruktúra dodatočných potrieb pracovných síl sektora v najbližších 5 rokoch podľa divízií ekonomických činností SK NACE Rev. 2 je nasledovná:

V najbližších 5 rokoch sa očakáva príchod 61 tis. absolventov. Približne 80 % absolventov si však nachádza uplatnenie v iných sektoroch. V sektore Vzdelávanie, výchova a šport sa tak očakáva prebytok absolventov na úrovni približne 2 tisíc osôb do roku 2025.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.