Sumárna SWOT analýza v sektore vzdelávania, výchovy a športu

Silné stánky

Slabé stránky

Príležitosti

Hrozby

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.