Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Sumárna PESTLE analýza v sektore vzdelávania, výchovy a športu

Politické faktory

Ekonomické faktory

Sociálne faktory

Technologické faktory

Legislatívne faktory

Environmentálne faktory

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.