Sumárna PESTLE analýza v sektore vzdelávania, výchovy a športu

Politické faktory

Ekonomické faktory

Sociálne faktory

Technologické faktory

Legislatívne faktory

Environmentálne faktory

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.