Analýza sektora

Sektor vzdelávania a výchovy je sektorom, ktorý má vplyv na ľudské zdroje vo všetkých oblastiach ekonomického, kultúrneho, politického a spoločenského života. Súčasná kvalita vzdelávania sa odrazí v budúcej kvalite výkonu v jednotlivých oblastiach spoločnosti.

Strategická analýza sektora sa prioritne zameriava na ľudské zdroje vo výchove a vzdelávaní na všetkých stupňoch vzdelávania, samozrejme v kontexte celoživotného vzdelávania, vrátane inštitúcií, ktoré poskytujú služby a podporu tomuto sektoru.

Výchova a vzdelávanie sú závislé od politických, legislatívnych zmien, ekonomickej sily krajiny, významný vplyv má socio-kultúrne prostredie a v poslednom desaťročí (zvlášť v poslednom roku vplyvom pandémie) sa významne mení vplyvom technologických zmien. Identifikácia zmien a trendov, ktoré sa dejú v externom prostredí procesov výchovy a vzdelávania a majú na tieto procesy bezprostredný vplyv, umožní stanoviť ako bude sektor výchovy a vzdelávania na tieto zmeny reagovať.

Sektor výchovy a vzdelávania sa dotýka celej populácie, na jednej strane je závislý od očakávaných zmien a rozvoja v ostatných sektoroch, na druhej strane úrovňou a kvalitou poskytovaného vzdelávania, výchovy, prípravy na povolania a odborné činnosti ovplyvňuje ich napredovanie, vývoj a perspektívy.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.