Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Kožiarsky a obuvnícky priemysel

Kožiarsky a obuvnícky priemysel má na Slovensku dlhodobú tradíciu, avšak pozícia sektora v produkcii a zamestnanosti slovenského priemyslu sa posledné desaťročia zoslabuje. Zoslabovanie súvisí predovšetkým s dynamickým rozvojom moderných odvetví v štruktúre priemyslu na Slovensku, silnou medzinárodnou konkurenciou, hlavne v oblasti obuvi, budujúcej na silnej značke a technologických investíciách. Súvisí aj s vývojom výroby a zamestnanosti v samotnom odvetví (výrazný prepad produkcie a zamestnanosti v transformačnom období a v čase celosvetovej ekonomickej krízy, nižšie  mzdy v porovnaní s priemerom na Slovensku ako aj vysoký podiel ľudskej práce s malým podielom automatizácie) a tiež aj s absenciou profesijnej organizácie zastrešujúcej obuvnícky a kožiarsky priemysel, ktorá by poskytovala odbornú podporu a pomoc firmám a podnikateľom v tomto odvetví.

Kožiarsky a obuvnícky priemysel je na Slovensku ťažiskovo orientovaný na výrobu obuvi (detská, dámska a pánska obuv určená na denné nosenie, spoločenské príležitosti a voľný čas, pracovná, ochranná a domáca obuv). Výroba obuvi zabezpečuje 90 % produkcie tržieb odvetvia. Desať percent tržieb odvetvia pochádza z produkcie vyčiňovania a úpravy kože a  výroby brašnárskych a sedlárskych výrobkov.

Špecifickými rysmi kožiarskej a obuvníckej výroby sú:

Súčasná dynamika rozvoja slovenského kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu úzko súvisí predovšetkým s aktivitami zahraničných výrobcov na Slovensku (viac ako dve tretiny produkcie odvetvia zabezpečuje päť subjektov so zahraničnou účasťou). Tí zatiaľ odolávajú konkurencii z lacných krajín vyšším štandardom svojej produkcie, vyšším využitím technológie a inovácií a kvalitným obchodným a marketingovým zázemím.

Je predpoklad, že aktivity zahraničných výrobcov sa v strednodobom horizonte na Slovensku zachovajú. Ich schopnosť odolávať nízko nákladovej konkurencii (najmä Čína, Brazília, India, Indonézia, Thajsko, Mexiko) bude vďaka štruktúre výrobkového portfólia naďalej vysoká.

Vo všeobecnosti sú šance pre domácich výrobcov obstáť v zahraničnej konkurencii len cestou smerovania výrobného sortimentu do vysoko módnej, exkluzívnej a technicky náročnej obuvi, prípadne obuvi s prvkami jedinečnosti alebo osobitosti. Dôležitú úlohu v tomto sektore zohráva najmä dizajn produktov, ich imidž, rýchla odozva na potreby trhu a moderný marketing s využitím digitálnych technológií a sietí. To všetko vyžaduje odborne vzdelaných zamestnancov, ktorých je na trhu nedostatok. Slovenský vzdelávací systém v súčasnosti nie je schopný zabezpečiť dostatočný počet odborne zdatných absolventov stredných škôl vzhľadom na to, že chýbajú vhodné odbory s modernými učebnými programami, vybavením a učebnými pomôckami, chýbajú odborní učitelia a faktom je aj to, že záujem zo strany študentov je nízky vzhľadom na perspektívu ich uplatnenia. Vysoká škola vychovávajúca odborníkov v oblasti kožiarskej a obuvníckej výroby na Slovensku neexistuje.

Rozhodujúcimi faktormi vplývajúcimi na rast produktivity práce a zamestnanosti v sektore výroby kože a obuvi budú, podobne ako v ostatných odvetviach priemyslu na Slovensku, priame faktory konkurenčnej schopnosti. Z hľadiska zabezpečenia úspešného rozvoja tohto odvetvia zo strany domácich subjektov sú potrebné nasledovné opatrenia:

Pri zavedení uvedených opatrení je predpoklad, že pri očakávanom pozitívnom vývoji kúpnej sily obyvateľstva sa domáci odbyt, ale aj konkurencieschopnosť našich obuvníckych a kožiarskych výrobkov stabilizuje a postupne zabezpečí aj rast. Determinujúca je však dostupnosť kvalitnej a kvalifikovanej pracovnej sily, ktorá je už v súčasnosti hlavným problémom odvetvia.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.