Odevný priemysel

Odevný priemysel predstavuje podstatnú časť spracovateľského priemyslu v Európskej únii, preto je dôležitým článkom v štruktúre národného hospodárstva Slovenskej republiky. V ekonomike krajiny patrí do tzv. sekundárneho sektora. Zahŕňa množstvo priemyselných procesov, podnikov a trhových štruktúr, ktoré transformujú suroviny na výrobky alebo tovar. Podieľa sa na tvorbe HDP, ekonomickom raste krajiny, vytvára hodnoty – výrobky, vertikálne vzťahy medzi odvetviami, poskytuje pracovné príležitosti pre milióny ľudí.

Sektor odevného priemyslu je síce heterogénnym celkom výrobkov a priemyselných procesov, z ktorých niektoré sú náročnejšie na kapitál a iné skôr na pracovnú silu, no ako celok vykazuje v súčasnosti negatívny trend výroby. Odvetvie však preukázalo schopnosť reagovať a začalo dlhý a náročný proces reštrukturalizácie, modernizácie a technologickej inovácie, čo vedie k zvýšeniu vlastnej konkurencieschopnosti a väčšej špecializácii na výrobu produktov s vysokou pridanou hodnotou.

Odevný priemysel je charakterizovaný určitým vývojom, tempom vedecko-technického pokroku, rýchlou obmenou sortimentu vyrábaných výrobkov. Sektor sa riadi modelom dopytu zákazníkov, kde veľké značky a najdôležitejší distribútori zohrávajú hlavnú úlohu pri vytváraní decentralizovaných výrobných sietí. Pre určité segmenty v odevnom priemysle je charakteristické, že ich konkurenčnou výhodou sú produkty s vysokou pridanou hodnotou. Dôležitú úlohu zohráva najmä dizajn produktov, výskum a vývoj. Imidž ako kľúčový aspekt má vplyv na úpadok tradičnej výroby, získavanie skúseností s inováciami s dobrými prognózami rastu. Na základe toho vznikajú možnosti zamestnania pre kvalifikované pracovné sily ako významnú devízu v hospodárskej súťaži s konkurenciou.

V súčasnosti sa odevný priemysel nachádza na rozhraní štvrtej priemyselnej revolúcie. Za automatizáciou bude nasledovať digitalizácia výroby, aby sa dosiahla väčšia produktivita a efektívnosť, rýchlosť a kvalita, konkurencieschopnosť firiem. Technológie stojace za priemyselnou revolúciou 4.0 zmenia svet výroby. Vďaka zvyšujúcej sa prepojenosti zariadení, rýchlejším sieťam a nebývalému nárastu dát poskytovaných jednotlivými zariadeniami dokážu výrobné spoločnosti ľahšie a rýchlejšie prispôsobovať svoje produkty a služby a presúvať sa z fyzického do digitálneho sveta. Koncepcia inovácií by mala byť rozšírená na všetky technologické výdobytky, ktoré – priamo či nepriamo – na toto odvetvie vplývajú. Do procesu tvorby odevu bude potrebné zapojiť viac poznania, hľadať nové inšpirácie v smere reflektovania spoločenských zmien, technologických inovácií, objavovať posuny v rámci životného štýlu a v správaní nových spotrebiteľov, ktorí sú oveľa citlivejší na environmentálne výzvy.

Z hľadiska ďalšieho rozvoja sektora bude potrebné zamerať sa na prioritné aspekty, strategicky významné témy a rizikové faktory, ktoré ovplyvnia jeho ďalší vývoj. Patria k nim:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.