Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Poslanie sektora

Textilný priemysel

Textilná výroba dlhodobo plnila úlohu najmä dodávateľa základného materiálu pre výrobu odevov. Spomedzi ostatných odvetví ekonomiky je na strane vstupov previazaná predovšetkým na automobilový priemysel, stavebníctvo, sektor mechanických, elektrických a elektrotechnických zariadení, nábytkársky priemysel, obuvnícky priemysel, poľnohospodárstvo, železničnú a leteckú dopravu, šport, zdravotníctvo, farmaceutickú výrobu.

V posledných desaťročiach prešiel slovenský textilný priemysel zložitým obdobím transformácie a reštrukturalizácie. V tomto období stratil významnú časť svojich kapacít, výkonov a zamestnancov. Zásadne sa však pritom zreštrukturalizovala výroba. Výrobkové portfólio sa zmenilo od klasických textilných výrobkov (priadze, tkaniny, koberce, bytový textil) predovšetkým smerom ku kooperačným produktom pre ostatné sektory ekonomiky a technickým textíliám s vysokou produktivitou práce. V súčasnosti produkuje sektor v týchto najprogresívnejších segmentoch až 82 % všetkej svojej produkcie (automobilový priemysel 30 %, technický textil 21 %, matracoviny 18 %, lodné laná 13 %) a v klasickom sortimente textilnej výroby iba 18 % produkcie (koberce 8 %, priadze a tkaniny zhodne po 5 %). Aj vďaka takémuto smerovaniu dokázal slovenský textilný priemysel zastabilizovať svoju pozíciu a v súčasnosti patrí k významným odvetviam slovenskej priemyselnej výroby najmä z hľadiska zamestnanosti, objemu výroby, produktivity práce, tvorby pridanej hodnoty a inovačného potenciálu.

Poslaním textilného priemyslu je aktívne, tvorivo a dlhodobo rozvíjať tradíciu podnikania vo výrobe textilu v Slovenskej republike a v medzinárodnom kontexte. Rozhodujúcimi faktormi vplývajúcimi na trendy rozvoja odvetvia do roku 2030 budú priame faktory konkurenčnej schopnosti. Výrobné subjekty sa budú prioritne zameriavať na výrobu inovatívnych produktov s vysokou pridanou hodnotou, kvalitatívnou konkurenčnou schopnosťou a výrobkov náročnejších na kvalifikáciu pracovných síl, výskum a vývoj. Klasická textilná výroba s výstupom pre odevný priemysel bude zanedbateľná. Posilní sa pružná výroba textilných tovarov na základe špecifických požiadaviek zákazníkov a pozícia inteligentných textílií. Nový rozmer do výroby vnesie i digitalizácia, nano a biotechnológie. Možnosti textilnej výroby bude rozširovať vývoj nových vlákien, využitie špeciálnych konštrukcií a úprav ako aj najmodernejšie technológie, ktoré zaručia výrobkom vynikajúce funkčné vlastnosti a komfort pri používaní. Tlaky na ekologizáciu výroby budú mať vplyv na zmenu orientácie výroby smerom k cirkulárnej ekonomike, znižovaniu odpadov, predlžovaniu životnosti, resp. opakovanému použitiu textilných výrobkov. Značný vplyv na udržateľný rozvoj a inovácie v textilnom priemysle budú mať multisektorový výskum a vývoj a aplikovateľné nové riešenia z ďalších odvetví hospodárstva. 

V súlade s vývojovými trendami budú kapacity slovenského textilného priemyslu nasmerované na nosné inovačné smery:

Realizácia týchto cieľov však vyžaduje do budúcna zásadne zlepšiť existujúci stav v spoločnom definovaní inovačného smerovania odvetvia (zamestnávatelia, príbuzné sektory, školy, výskum a vývoj). Inovácie vstupujúce do slovenskej výroby textilu budú mať zásadný vplyv i na štruktúru ľudských zdrojov. Dostupnosť kvalitnej a kvalifikovanej pracovnej sily je však už v súčasnosti hlavným problémom odvetvia. Pokiaľ sa situácia v príprave novej generácie na výkon povolaní vo výrobe textilu zásadne nezlepší, hrozí, že už v blízkej perspektíve bude väčšina profesií z hľadiska nových pracovných síl nedostatková. Vzhľadom k naznačeným smerom budúceho rozvoja odvetvia a inováciám (na strane vstupov a výstupov) sa predpokladá výrazné znižovanie potrieb ľudských zdrojov v oblasti jednoduchých a pomocných prípravných prác a v segmente tradičnej masovej výroby textilu. Na druhej strane je nevyhnutné výrazne posilniť obsadenie sektora pozíciami s kvalifikáciou na výrobu nových inteligentných textílií a technického textilu a tiež aj kreatívnym ľudským personálom (vizionári, kreatívci, výskumníci).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.