SWOT analýza textilný priemysel

Interné faktory

Silné stránky (Strengths)Slabé stránky (Weaknesses)
dlhodobá tradícia výroby textilu na Slovensku, skúsené a kvalifikované pracovné sily v sektorevyvažujúca pozícia odvetvia pri riešení zamestnanosti v štáte a jeho jednotlivých regiónochatraktívnosť pre rozvoj malého a stredného podnikania s vplyvom na zvyšovanie zamestnanostivysoká konkurencieschopnosť z hľadiska kvality a spracovania vybraných sortimentov výrobkov – vysoká kvalifikovanosť vedúcich zamestnancov  firiem s dlhodobými skúsenosťamimedzinárodný vplyv textilného odvetvia na možnosť spolupráce a zvyšovanie kvality pracovného potenciálunedostatok finančných a ľudských zdrojov s inovačným potenciálom nízka úroveň výskumu a vývoja, nedostatok výskumných a vývojových zamestnancov nedostatok odborne vzdelaných a kvalitných ľudských zdrojov pre odvetvie na jednotlivých úrovniach činností aj riadenianedostatočný rozvoj ľudských zdrojov v oblasti marketingu a medzinárodnej spoluprácenižšia atraktívnosť textilného priemyslu pre absolventov škôl

Externé faktory

Príležitosti (Opportunities)Hrozby (Threats)
viac nových pracovných príležitostí v sektore vzhľadom na rast svetovej ekonomikyvnútorná reštrukturalizácia výroby textilu smerom k náročnejším sortimentom s vysokou pridanou hodnotou, náročnejších na kvalifikáciu pracovnej sily, inovácie, výskum a vývojrozširovanie kooperačnej spolupráce medzi jednotlivými sektormi, spolupráce s inými odvetviami priemyslu (najmä automobilový priemysel, elektrotechnický priemysel, obuvnícky priemysel, chemický a farmaceutický priemysel) a inými národohospodárskymi odvetviami (stavebníctvo, poľnohospodárstvo, doprava, zdravotníctvo, armáda, polícia a podobne) vytvára viac pracovných miest v textilnom odvetvírozvoj nehmotných faktorov pre zvyšovanie konkurencieschopnosti (vzdelávanie, rekvalifikácia, výskum, vývoj, kvalita, marketing, podniková kultúra)zvýšený dopyt po náročnejších výrobkoch domáceho pôvodu vytvára nové príležitosti zamestnania    zvyšovanie podielu výroby sortimentu technických textílií: automobilový priemysel, geotextílie, zdravotnícke textílie, stavebné textílie, agrotextílie a pod. na báze tuzemských zdrojov surovín vrátane textilného priemyselného a komunálneho odpadu.pracovné sily podporujúce inovácie textilných technológií a materiálov, napr. inteligentné textílie, vývoj farbív, chemikáliíľudské zdroje zaškolené na priemysel 4.0 zvýšenie záujmu študentov o školy zamerané na textilné odvetviezvýšenie spolupráce stredných a vysokých škôl s praxoupracovné sily schopné vyvíjať textil na základe dopytu a reálnych potrieb zákazníkovnedostatok zdrojov na prechod zo mzdovej práce na priame výroby a vývozynízka mzdová úroveň a z nej vyplývajúci vývoj zamestnanosti (dostupnosť pracovnej sily)nedostatočný, niekde až žiadny prílev domácej pracovnej sily na všetkých kvalifikačných úrovniachodlev „mozgov“ na lepšie platené pozície v iných odvetviachohrozenie sektora pandémiou COVID-19 (úbytok kúpnej sily, slabší predaj vedúci k zániku pracovných miest)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.