Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

SWOT analýza odevný priemysel

Interné faktory

Silné stránky (Strengths)Slabé stránky (Weaknesses)
vyvažujúca pozícia pri riešení zamestnanosti v štáte a jeho jednotlivých regiónochtradícia výroby odevov na Slovensku, skúsené a kvalifikované pracovné sily v sektoremožnosť tvorby pracovných miest v oblastiach s vysokou nezamestnanosťou vďaka nízkej technologickej náročnosti a nízkej náročnosti na vysoko kvalifikovanú pracovnú siluvysoká perspektíva pre zamestnanosť žien nadpriemerný podiel pridanej hodnoty na jednotku výrobyatraktivita odevnej výroby pre rozvoj malého a stredného podnikanianižšia ekologická záťaž odvetvia, a tým i nižšia potreba investícií v súvislosti s implementáciou ekologických štandardov Európskej únieabsolútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily vysoký priemerný vek zamestnancov v odvetvípodkapitalizácia, nedostatok vlastných zdrojovdlhodobo neúnosne vysoký podiel zošľachťovacieho styku znižovanie konkurencieschopnosti voči lacným dovozcom z rozvojových krajín vzhľadom na rast mzdových nárokov zamestnancovnízka inovačná výkonnosť nízka úroveň výskumu a vývoja nízky počet podnikov medzinárodného významu

Externé faktory

Príležitosti (Opportunities)Hrozby (Threats)
vzrastajúci dopyt po náročnejších a kvalitnejších výrobkoch domáceho, resp. európskeho pôvodu výrobyneustále sa zvyšujúce požiadavky na výrobu menších sérií, čím sa eliminuje vývoz výroby do tretích krajínrast svetovej ekonomikyrozširovanie kooperačnej spolupráce medzi jednotlivými sektormi a odvetviami priemyslu a národného hospodárstva (najmä automobilový priemysel, armáda, polícia a podobne) – zvýšená potreba nie len manuálne zručných ľudských zdrojov, ale aj zamestnancov schopných produkovať inovácievzhľadom na vysokú mieru exportu vysoká závislosť na vývoji vonkajších podmienok rozvojamimoriadne silná konkurencia lacnej pracovnej sily rozvojových krajín spotrebiteľské správanie a návyky obyvateľstva vedúce ku kúpe veľkého množstva lacných odevov z rozvojových krajínnárast lacných dovozov z rozvojových krajín, nelegálne praktiky dovozupresun odevnej výroby do krajín s nižšími mzdovými nákladmi ako v SRnedostatočný, niekde až žiadny prílev domácej pracovnej sily na všetkých kvalifikačných úrovniachnegatívna komunikácia a neustále atakovanie zo strany štátu a médií a s tým súvisiaci nezáujem pracovnej sily o vstup do odvetvia

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.