Kľúčové činitele

Ťažba

Úprava surovín

Geológia

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.