Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Manažérske zhrnutie

Geologická zložka sektora vykonáva verejnú funkciu a súčasne je podstatou podnikateľských činností, ktoré sú realizované na ložiskách nerastov v etape geologického výskumu a prieskumu ložísk nerastov, rovnako aj v etape dobývania ložísk a ťažby nerastov, hlavne pri banských geologicko-technologických prieskumných prácach, pri inžinierskych geologicko-hydrogeologických a geologicko-tektonických prieskumných prácach.

Ťažba a spracovanie surovín môžu prebiehať v rámci jedného hodnotového reťazca ako činnosti v dvoch samostatných subjektoch. Pritom suroviny sú nevyhnutné pre fungovanie každej ekonomiky. Nepredpokladá sa rast dobývania rúd, dobývanie uhlia a lignitu už našlo svoje limity a tiež je tu riadený útlm ťažby. Ťažba ropy a zemného plynu sa už niekoľko rokov po sebe znižuje a nové ložiská sa neobjavujú. Perspektívu dlhodobo udržateľnej ťažby má v SR len mastenec a najmä magnezit. Perspektívna je ťažba stavebných materiálov (kameniva a štrkopieskov).

Odpady z ťažobného priemyslu na úložiskách (činných aj nečinných), ktoré obsahujú úžitkové zložky, sú vhodnou bázou pre sekundárne upravovanie. Je to však podmienené používaním nových inovatívnych a ekologicky akceptovateľných technológií úpravy, ktoré zaručia požadovanú mieru výťažnosti úžitkových zložiek.

K veľkým príležitostiam patrí založenie Európskej aliancie surovín dňa 29. 9. 2020 (European Raw Materials Alliance – ďalej len „ERMA“). Do roku 2024 je v ERMA identifikovaný investičný potenciál okolo 12 miliárd EUR.

Je zrejmé, že významný potenciál znižovania emisií skleníkových plynov je spätý najmä so spracovaním surovín prostredníctvom zavádzania postupov šetrných k prostrediu. Rozhodujúce sú predovšetkým použité technológie priemyselných procesov, ale aj druh a kvalita suroviny (surovín), použité zdroje energie, vzdialenosti a spôsoby prepravy zdrojov a výrobkov, miestne geografické a environmentálne podmienky na miestach dobývania a ťažby.

Výrazným hendikepom odvetvia je absentujúce stredoškolské vzdelávanie v študijných a učebných odboroch skupiny č. 21 – Baníctvo, geológia a geotechnika. Jediným aktívnym odborom je Technik mineralurg, ktorý je v procese experimentálneho overovania. Ďalšie upravené vzdelávanie v oblasti baníctva zabezpečuje SMZ Jelšava, a.s. cez upravený študijný program Mechanik strojov a zariadení. Po realizovaní útlmu ťažby u najväčšieho zamestnávateľa dôjde k zníženiu tlaku na stredoškolské vzdelávanie v odboroch skupiny 21 – Baníctvo, geológia a geotechnika. Obnova pracovnej sily je preto už súčasnom období v sektore veľmi náročná, keďže sa prejavuje nedostatok nového kvalifikovaného personálu. Riešením je podpora duálneho vzdelávania a etablovanie aspoň jednej strednej školy na zabezpečenie banícky orientovaného vzdelávania.

Podobný problém je aj na úrovni vysokoškolského vzdelávania, keď vzdelávanie na fakultách je zamerané najmä na populárne študijné programy a nie na programy, ktoré sú potrebné pre zamestnávateľov. Negatívnu úlohu tu zohráva aj pokles počtu zamestnávateľov, ktorí by na vysoké školy vyvíjali vyšší tlak a vytvárali vyšší dopyt po absolventoch. Riešením sa javí jednak propagácia odvetvia, propagácia moderných dobývacích metód a zamestnávateľov, ale aj modernizácia študijných programov.

Postupná digitalizácia, robotizácia a automatizácia výrazne prispeje k očakávanému zvyšovaniu nárokov na odbornosť personálu, no zároveň bude mať aj dopad na mieru zamestnanosti v tomto sektore.

Sektor ťažba a úprava surovín, geológia je sektorom s najnižším príspevkom k tvorbe HDP spomedzi všetkých sektorov hospodárstva.

Sektor má v súčasnosti 0,4 %-ný podiel na tvorbe HDP v SR a tento podiel z dlhodobého pohľadu mierne klesá. Má najnižší príspevok k HDP zo všetkých sektorov v SR. Takýto podiel sektora má však väčšina krajín bez výraznejších surovinových zdrojov. Nižší podiel tohto sektora majú aj významné ekonomiky ako Nemecko, Francúzsko, či Taliansko.

Sektor ťažba a úprava surovín, geológia má pasívne saldo obchodnej bilancie, to znamená, že vyvážame menej produktov sektora ako dovážame (až o 94 %) a sme teda vo výraznej miere závislí od dovozu surovín zo zahraničia.

Dominantné zastúpenie má sektor predovšetkým v Trenčianskom kraji, kde tvorí približne 1 % krajského HDP a v Banskobystrickom kraji s podielom daného sektora na úrovni 1 %. Tieto dva kraje tvoria spolu 33 % celkového HDP sektora v SR.

Najvyšší príspevok (46 %) k HDP sektora majú podniky s 500 – 999 zamestnancami. Príspevok tejto kategórie mierne klesá, keď v roku 2010 bol na úrovni 49 %.

Sektor ťažba a úprava surovín, geológia zamestnáva najmenej pracovníkov zo všetkých sektorov v SR a zamestnanosť ďalej klesá. Patrí medzi najstaršie sektory z hľadiska priemerného veku zamestnancov (48 rokov).

V sektore v súčasnosti pracuje o 49 % menej osôb ako pred 20 rokmi a s počtom 6,6 tisíc pracujúcich tvorí menej ako 0,3 % celkovej zamestnanosti v SR. Jedná sa o sektor s najmenším počtom pracujúcich v SR. Do roku 2030 sa očakáva ďalší pokles počtu pracovných síl. V sektore prevažujú muži. Ich podiel sa výrazne nezmenil, z 86,1 % v roku 2015 na súčasných 85,4 %. Priemerný vek zamestnancov v sektore je o 4 roky vyšší ako v SR. Patrí medzi najstaršie sektory v SR.

V sektore je výrazne nadpriemerná produktivita práce a priemerné mzdy.

Zamestnanec v sektore vyprodukuje v priemere 48 tisíc EUR pridanej hodnoty za rok, čo je o 41 % vyššia produktivita práce ako v SR. Patrí medzi sektory s vysokou produktivitou práce. V horizonte rokov 2010 – 2019 došlo v sektore k nárastu produktivity práce o 12 %. Priemerné mzdy sú na úrovni 1 243 EUR, čo je 2 % pod priemerom SR. Od roku 2010 mzdy vzrástli o 39 % a rastú teda výrazne rýchlejšie ako produktivita práce.

Jedná sa o jeden z mála sektorov, v ktorom sa očakávajú záporné potreby trhu práce. To znamená, že očakávaný pokles zamestnanosti bude vyšší ako bude počet pracovných príležitostí tvorených náhradou pracovných síl.

V sektore sa očakávajú záporné potreby trhu práce. Dlhodobý pokles zamestnanosti bude pokračovať aj v budúcnosti a bude výraznejší ako odchod zamestnancov do starobného dôchodku. Keďže sektor patrí medzi najstaršie v SR, očakáva sa relatívne vysoká náhrada pracovných síl. Do roku 2025 by mohlo v sektore odísť do dôchodku viac ako 700 zamestnancov a uvoľniť tak pracovné miesta, resp. vytvoriť pracovné príležitosti. Do roku 2025 sa však očakáva pokles počtu pracovných miest o 900. Celkové potreby trhu práce tak budú záporné na úrovni približne – 200 osôb. Títo zamestnanci si budú musieť nájsť uplatnenie v inom sektore, alebo skončia ako nezamestnaní. Sektor ťažba a úprava surovín, geológia patrí medzi sektory s priemerným potenciálom automatizácie. V najbližších 20­tich rokoch sa očakáva, že technológiami bude možné nahradiť približne 61 % pracovných procesov, ktoré v súčasnosti vykonávajú zamestnanci. Približne 40 % zamestnancov v sektore vykonáva prácu, ktorú možno charakterizovať vysokým potenciálom automatizácie. V porovnaní s ostatnými sektormi a s celonárodným podielom (49 %) ide o pomerne nízky podiel.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.