Kritické činitele (v budúcnosti môžu ohroziť konkurenčnú schopnosť sektora)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.