Kľúčové činitele (v budúcnosti môžu ovplyvniť úspešný vývoj sektora)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.