Manažérske zhrnutie

Sektor elektrotechnika patrí medzi sektory s priemerným príspevkom k tvorbe HDP.

Elektrotechnika má v súčasnosti 1,8 %-ný podiel na tvorbe HDP v SR. Tento podiel z dlhodobého pohľadu mierne rastie. Patrí tak medzi sektory s priemerným príspevkom k tvorbe HDP. V medzinárodnom meradle však patríme medzi krajiny s vyšším príspevkom tohto sektora k HDP. Výraznejší podiel majú napríklad naši susedia Česko (3,3 %), Maďarsko (3,2 %) a Rakúsko (2,8 %).  Sektor elektrotechnika má dominantné zastúpenie v Trenčianskom kraji, kde tvorí približne 8 % krajského HDP a v Nitrianskom kraji s 5 %-ným podielom na krajskom HDP. Tieto dva kraje tvoria spolu 48 % celkového HDP sektora v SR. Najvyšší príspevok (38 %) k HDP sektora majú podniky s 1 000 a viac zamestnancami. Príspevok tejto kategórie mierne klesá, keď v roku 2010 bol na úrovni 43 %. Sektor patrí medzi sektory s najvyšším dovozom a vývozom v SR. Tento sektor je tak výrazne závislý od medzinárodného obchodu. Sektor patrí medzi sektory s najvyšším dovozom a vývozom v SR a preto je výrazne závislý od medzinárodného obchodu.

Sektor tvorí 2 % zamestnanosti v SR a počet zamestnancov mierne rastie. V sektore Elektrotechnika dominujú tuzemské podniky s 85 %-ným zastúpením avšak 77 % zamestnancov sektora pracuje v zahraničných podnikoch.

V sektore elektrotechnika v súčasnosti pracuje 50 tisíc osôb, čo je o 16 % viac ako pred 20 rokmi. Tento nárast je spôsobený predovšetkým nárastom zamestnancov v hlavnej triede zamestnaní 2 Špecialisti. V sektore je zamestnaných 2 % všetkých pracujúcich v SR a v medzinárodnom meradle patríme medzi krajiny s najvyšším podielom tohto sektora na zamestnanosti (vyšší majú len Švajčiarsko, Česko, Maďarsko, Slovinsko a Lichtenštajnsko).  Najviac zamestnancov pracuje v hlavných triedach zamestnaní 8 Operátori a montéri strojov a zariadení a 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, ktoré spolu majú 60 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti sektora. Zastúpenie zamestnancov z hľadiska pohlavia je približne vyrovnané s miernou prevahou mužov (52,9 % muži vs. 47,1 % ženy). V sektore prevažujú zamestnanci so stredoškolským vzdelaním (78 %). Z regionálneho hľadiska má dominantné postavenie Trenčiansky kraj, ktorý zamestnáva viac ako štvrtinu zamestnancov sektora, pričom 22 % z nich dochádza za prácou z iného kraja.

Sektor má podpriemernú produktivitu práce a podpriemerné mzdy.

V sektore jeden zamestnanec vyprodukuje 31 tisíc EUR pridanej hodnoty ročne, čo je o 19 % viac ako v roku 2010, avšak o 10 % pod priemerom SR. Mzdy v sektore sú na úrovni 1 235 EUR, čo je 2 % pod priemernou mzdou v SR. Od roku 2010 vzrástli o 65 % a rastú výrazne rýchlejšie ako produktivita práce. To môže byť brzdiacim faktorom ďalšieho prílevu zahraničného kapitálu. Priemerné hodinové mzdy sú na úrovni 48 % priemernej hodinovej produktivity práce zamestnanca a tento podiel je vyšší ako priemer v tomto sektore v krajinách EÚ. 

V horizonte 2021-2025 bude v sektore potrebné doplniť na trh práce približne 1,9 tisíc osôb ročne. V sektore sa očakáva mierny nedostatok pracovných síl do roku 2025.

V priebehu najbližších 5 rokov bude dodatočne potrebných 9,6 tisíc pracujúcich v sektore, t. j. približne ku každému piatemu pracujúcemu bude potrebné doplniť ďalšiu osobu do roku 2025. Takmer tri štvrtiny potrieb trhu práce budú tvorené náhradou pracovných síl, resp. odchodom zamestnancov do starobného dôchodku. Do roku 2025 sa v sektore uplatní približne 3,4 tisíc absolventov z korešpondujúcich odborov vzdelania a sektor tak bude čeliť nedostatku pracovných síl s korešpondujúcou kvalifikáciou. V najbližších 20-tich rokoch sa očakáva, že technológiami bude možné nahradiť približne 64 % pracovných procesov, predovšetkým v nízkokvalifikovaných zamestnaniach. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.