PESTLE analýza za odvetvie dopravy, logistiky a poštových služieb

POLITICKÉPríležitosti

 • zo strany EÚ deklarovaná podpora pre posilňovanie postavenia železničnej dopravy (Biela kniha)
 • možnosť navýšenia kapitálových dotácií pre sektor v prípade dosiahnutia vyšších príjmov do štátneho rozpočtu v rámci daňovej politiky štátu
 • vypracovanie zastrešujúcej stratégie pre inteligentnú mobilitu s cieľom efektívne koordinovať všetky iniciatívy týkajúce sa rôznych typov aplikácií inteligentnej mobility
 • digitalizácia poštových služieb (moderná a digitálna pošta)celosvetový rozvoj tzv. eCommerce, ktorý má charakter poštovej, doručovateľskej a kuriérskej služby

POLITICKÉHrozby

 • nestabilita politických rozhodnutí spôsobená častými zmenami  politického smerovania štátu (v prípade ťažko vybojovanej podpory pre oblasť dopravy možnosť jej rýchlej straty pri politickej zmene a následne veľké finančné straty podnikov)
 • zo strany štátu absentuje dlhodobá stratégia rozvoja dopravy, čím nie je zachovaná kontinuita v riadiacich, rozhodovacích a rozpočtových procesoch v sektore
 • častá výmena vedenia kľúčových sektorových podnikov

EKONOMICKÉPríležitosti

 • možnosti využívania eurofondov
 • opatrenia súvisiace s  pandémiou COVID-19 pre rezort dopravy a cestovného ruchu na zabezpečenie ich prežitia
 • s poklesom nezamestnanosti stúpa mobilita obyvateľstva za pracovnými príležitosťami
 • predpoklad vyššej mobility tovaru vzhľadom na rast HDP
 • prechod na stratégiu udržateľnej a inteligentnej mobility je príležitosťou pre atraktívne pracovné miesta a dobré sociálne podmienky zamestnancov v sektore dopravy
 • očakávaná stabilizácia ekonomiky na prelome 2021/2022 a s tým súvisiaci návrat ľudských zdrojov do „bežného“ fungovania

EKONOMICKÉHrozby

 • podfinancovanie rezortu dopravy v rámci štátnych rozpočtov v jednotlivých rokoch a s tým súvisiaca miera rozvoja ľudských zdrojov v sektore
 • vplyv daňových a colných predpisov v medzinárodnej preprave tovaru
 • finančné zaťaženie technickej základne vyplývajúce z noriem (emisných, technických, bezpečnostných)
 • efektivita vynaložených finančných prostriedkov z fondov EÚ do budovania dopravnej infraštruktúry a technického vybavenia
 • nedostatočné financovanie verejných prekládkových terminálov pre kombinovanú dopravu
 • neprimerané finančné ohodnotenie zamestnancov v sektore oproti iným sektorom a zahraničiu
 • znižovanie príležitostí s ohľadom na znižovanie počtu potenciálnych zamestnávateľov, ktorí bez ekonomickej podpory štátu nezostanú na trhu (nestability pracovných miest a príležitostí)
 • výrazné zmeny očakávaných ekonomických, finančných a hospodárskych prognóz vplyvom pandémie

SOCIÁLNEPríležitosti

 • poskytovanie aktívnej podpory liberalizácii dopravných trhov a koncepcii udržateľnej mobility
 • sektor dopravy, logistiky, poštových služieb zaujíma popredné miesto medzi najväčšími zamestnávateľmi v SR so široko štruktúrovaným portfóliom činností (významný prínos pre obyvateľov mimo priemyselných aglomerácií) a ponuka zamestnania pre celú vzdelanostnú štruktúru. Od toho sa odvíja aj rozmanitosť na osobnostné a vzdelanostné predpoklady všetkých zamestnancov v sektore
 • spolupráca s akademickou obcou pri príprave odborne zdatných absolventov SOŠ a VŠ
 • prechod na poskytovanie bezpečných, kvalitných a nízko uhlíkových služieb s nasadzovaním digitálnych riešení na riadenie dopravy je aj výrazný sociálny stimul  na ohodnotenie postavenia týchto zamestnancov v sektore dopravy, kde sa bude vyžadovať vzdelanosť a profesionalita zamestnancov a tým rastie aj ich sociálne postavenie v rebríčku  hodnôt v spoločnosti
 • možnosti na posilnenie opatrení na získavanie a stabilizáciu zamestnancov v skupine od 18 až 30 rokov
 • vytváranie dlhodobo udržateľných dôstojných pracovných podmienok na udržanie nízkeho počtu pracovných úrazov v sektore

SOCIÁLNEHrozby

 • chýbajúce harmonizácie rámcových sociálnych, daňových a technických podmienok a bezpečnostných noriem
 • extrémne nároky na spôsobilosti zamestnancov v doprave a logistike (odborná, zdravotná, psychologická…)
 • s ohľadom na nízku podporu dopravy ako celku je jej konkurencieschopnosť na európskom alebo svetovom trhu veľmi malá (vyškolený odborník odíde do zahraničia za výrazne lepším mzdovým ohodnotením)
 • nízka produktivita práce
 • priemerný vek zamestnancov v sektore je vyšší ako priemerný vek zamestnancov v národnom hospodárstve
 • činnosti vykonávané v sektore poštových služieb sú charakteristické vysokým podielom živej práce a následne aj vysokým podielom osobných nákladov na celkových nákladoch spoločnosti
 • väčšina zamestnancov v sektore poštových služieb je zaradená vo funkcii prevádzkovo obslužná resp. robotnícka

TECHNOLOGICKÉPríležitosti

 • trend zavádzania diagnostických metód v súvislosti s plánovaním údržby
 • investovanie do kombinovanej a verejnej dopravy
 • zavádzanie automatizovanej mobility a autonómnej dopravy
 • prechod na udržateľnú a inteligentnú mobilitu
 • realizácia digitalizácie v oblasti udržateľnej mobility
 • zázemie z pohľadu výrobcov dopravnej techniky a technológie vrátane údržbových (servisných) organizácií (letecká, vodná, železničná a automobilová technika)
 • samoorganizujúca sa logistika ako decentralizovaná koordinácia logistických reťazcov v kompetencii jednotlivých spoločností, vozidiel, kontajnerov, ktoré sú organizované v autonómnych rozhodnutiach manažérov
 • postupný prechod z asistovaných služieb na samoobslužné služby s cieľom zachovania rovnakého uspokojenia potrieb zákazníkov pri súčasnej eliminácii potreby zamestnancov prvého kontaktu

TECHNOLOGICKÉHrozby

 • výrazný vplyv vybraných ťažiskových inovácií (automatizácia, robotizácia, digitalizácia a pod.) na charakter práce v sektore
 • kompatibilita nových materiálov, zariadení a technológií so súčasným stavom dopravných prostriedkov v železničnej, cestnej a vodnej doprave
 • nutná príprava personálu na technologické zmeny

LEGISLATÍVNEPríležitosti

 •  zjednotenie legislatívy v oblasti vodnej dopravy z pohľadu dopravných koridorov Rýn a Dunaj
 • včasné orientovanie sa na víziu rozvoja dopravy podľa smerníc EÚ môže znamenať, že sa vieme prispôsobiť včas na tieto úlohy, či už sa jedná o technické rozhodnutia alebo personálnu prípravu zamestnancov a vznik nových pracovných pozícii
 • implementácia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/644 z 18. apríla 2018 o službách cezhraničného dodávania balíkov

LEGISLATÍVNEHrozby

 • nestálosť legislatívy štátu s dopadom na rezort dopravy
 • kvalifikačné predpoklady, požiadavky a kompetencie sú v doprave prepojené s európskou úrovňou, ale možnosti ich využiteľnosti sú v rámci SR obmedzené komplikovaným procesom ich implementácie v SR
 • chýbajúci strategický dokument smerovania rezortu dopravy v SR ako takého, s definovaním strategického smerovania jednotlivých druhov dopráv, dopravných priorít a harmonizácie VOD
 • očakávané legislatívne zmeny v oblasti spôsobov financovania univerzálnej služby z kompenzačného fondu na úhradu výkonov vo verejnom záujme

ENVIRONMENTÁLNEPríležitosti

 • pristúpenie k obnoviteľným zdrojom energie v doprave (využívanie alternatívnych palív)
 • vytvorenie stimulov na zavádzanie udržateľných alternatívnych palív pre jednotlivé druhy dopráv
 • finančná podpora a rozvoj zelenej ekonomiky v kontexte rozvoja ľudských zdrojov
 • dekarbonizácia mobility si určite bude vyžadovať zmenu procesov dopravy jednak v technickom vybavení vozidiel a druhov pohonu a tým sa budú dosahovať žiadané výsledky, ktoré musia zabezpečovať zamestnanci a teda ich preškoľovanie na túto formu riadenia a mobility ako celku a využívaním technológií – inteligentné snímače, blockchain, umelá inteligencia. Snaha bude o znižovanie emisií, vyššiu bezpečnosť premávky a menšie preťaženie a to v horizonte dlhodobom, lebo len pri veľkom nasadení týchto technológii bude ich využívanie efektívne
 • dodržiavanie normy ISO 14001:2015 – Systém environmentálneho manažérstva

ENVIRONMENTÁLNEHrozby

 • ekonomická záťaž technickej základne dopravy z dôvodu aplikácie environmentálnych noriem
 • napr. faktor hluku – zmena hlukových noriem môže výrazne ovplyvniť vykonávanie leteckej dopravy ako takej, ale napr. aj výrobcov lietadiel, zároveň môže komplikovať aj proces vyškolenia pilotov a získania ich dostatočnej kvalifikácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.