PESTLE analýza – odvetvie celulózo-papierenského priemyslu

Politické vplyvy

Ekonomické vplyvy

Sociálne vplyvy

Technologické vplyvy

Legislatívne vplyvy

Ekologické vplyvy

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.