Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti

Na základe klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 je možné podrobne analyzovať pracovníkov v sektore. Vďaka tomu je možné vyhodnotiť  triedy zamestnaní, ktoré majú najvyšší podiel zamestnancov a sú tak najdôležitejšou zložkou sektora. V rámci sektora Administratívy, ekonomiky, manažmentu je približne 19 % pracujúcich osôb  zaradených do hlavnej triedy 9 a to Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, ďalej Špecialisti a Technici a odborní pracovníci.

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore Administratíva, ekonomika, manažment patril v roku 2019 do vekovej skupiny 25 až 29 rokov. Oproti roku 2010 do roku 2019 najvýraznejšie narástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 35 až 39 rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 25 až 29 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2019 vo vekovej skupine 25 až 29 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 7,6 % z celkového počtu zamestnancov v sektore. U žien bola v roku 2019 s podielom 8,4 % najpočetnejšia veková skupina taktiež 25 až 29 rokov. V sektore je medzi rokmi 2010 a 2019 evidovaný pokles počtu zamestnancov vo vyšších vekových skupinách.

Sektor Administratíva, ekonomika, manažment je okrem mladej vekovej štruktúry charakteristický taktiež relatívne vysokou úrovňou dosiahnutého stupňa vzdelania. V sektore malo v roku 2019 približne 46 % zamestnancov vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa, pričom približne 41 % zamestnancov malo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Sektor Administratíva, ekonomika, manažment tvorí 5,1 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v národnom hospodárstve SR. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 50 %. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Bratislavskom kraji, a to na úrovni 10,3 % z celkového počtu zamestnancov v tomto kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Banskobystrickom kraji, a to len 1,7 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.