Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vývojové tendencie

Téma rozvoja sektora Administratívy, ekonomiky, manažmentu sa dostala do popredia aj v diskusiách pri príprave slovenského Plánu obnovy a odolnosti SR. Vychádzajúc z potrieb a priorít verejného sektora má slovenský návrh tohto plánu cieľ zahŕňať podporu Smart Cities a IoT aplikácií pre zdravý a bezpečný život v mestách a obciach. Tieto aspekty si vyžadujú vybudovanie kvalitnej digitálnej infraštruktúry s nastavením pravidiel využívania otvorených dát súkromným sektorom a neziskovými organizáciami. Súčasťou plánu rozvoja infraštruktúry sú aj investície do pracovnej sily ako forma podpory priemyslu a moderných digitálnych služieb. Tieto zdroje budú určené pre samosprávy a podnikateľov či firmy. Príklady podporených projektov sú: parkovacie systémy, bezpečnostné systémy, riadenie a správa dopravy, manažment energií a odpadu, spracovanie dát pre strategické aj operatívne potreby riadenia mesta alebo miestnych podnikateľov.

Z hľadiska digitálnych trendov je potrebné vychádzať zo súčasných technologických a digitálnych inovácií, ktoré výrazne zasiahnu do rozvoja ľudských zdrojov. V tomto smere vstupuje do procesov v sektore množstvo digitálnych inovácií, ktoré majú potenciál priniesť prelom v náplni veľkého množstva profesií. Táto časť zbežne predstaví tieto inovácie a ponúkne náhľad do toho, ako tieto zmeny transformujú sektor a požiadavky na náplň pracovnej sily. Zároveň je potrebné pozerať sa na to, ako tieto inovácie napredujú z hľadiska ich zlepšovania a ponúkania riešení v sektore administratíva, ekonomika a manažment. Tento sektor sa prejavuje výraznou mierou opakovania činností a preto je pravdepodobné, že postupné zvyšovanie miery inovácií a ich sofistikovanosti bude viesť k ich plnohodnotnému zavádzaniu do pracovných procesov.

Kľúčové digitálne inovácie, ktoré výrazne nasmerujú budúce trendy zamestnávania v tomto sektore, sa dajú rozdeliť do desiatich kategórií. Tieto kategórie pomáhajú analyzovať nové digitálne inovácie v širšom kontexte. Inovácie podľa kategórií sú následne definované s uvedením vplyvu na prácu ľudských zdrojov v sektore:

Z hľadiska priameho vplyvu na pozície v sektore Administratíva, ekonomika a manažment majú tieto inovácie vplyv na širokú škálu zamestnaní. Nie každá inovácia ale zasiahne sektor v rovnakej miere. Najväčší vplyv budú mať tieto inovácie: Online vzdelávanie a Digitálna komunikácia, nasledované Digitalizáciou pracovného miesta, Inteligentné zmluvy, Robotizácia, Internet vecí (IoT), Biometria, Real-Time zákaznícka centricita a Vyspelá umelá inteligencia a analytika.

Technologický pokrok bude spolu s rozvojom zdieľanej ekonomiky znamenať výraznú transformáciu pracovného prostredia. Nové technológie umožnia automatizovať jednotlivé typy činností patriacich do sektora Administratíva, ekonomika a manažment. Kľúčovým aspektom bude rozvoj a zdokonaľovanie prepájania jednotlivých systémov, technológie Internetu vecí, ktoré prepoja nielen zariadenia v domácnostiach na rozvoj digitálnych služieb ale aj výrobné procesy. Rozvoj a rozsah prepájania kľúčových súčastí výrobných procesov a poskytovania služieb umožňuje zefektívnenie procesov, zjednodušenie správy ako aj finančných procesov a v neposlednom rade aj znižovanie manuálnych činností pracovníkov v tomto sektore. Budúci vývoj sa bude týkať aj prepájania inteligentných systémov v mestskej infraštruktúre, v spotrebiteľských tovaroch či v automobiloch. Cieľom bude rozvoj nových podnikateľských možností na dosiahnutie cieľov v oblasti energetickej účinnosti, ekologickej šetrnosti a spotrebiteľskej bezpečnosti.

Internet vecí podporí rozvoj zberu dát, zefektívnenie a automatizáciu procesov. Výsledkom toho bude kvalitnejšie analytické vyhodnotenie opatrení na územnej úrovni (mestský manažment, verejná politika ale aj administratívna správa), na podnikateľskej úrovni (výkazníctvo, účtovníctvo, ekonomické analýzy) a tiež v administratívnej správe v organizáciách tretieho sektora. Kľúčové bude masovejšie využívanie inteligentných senzorov zapojených do inteligentných sietí. Profesie budú nahrádzané umelou inteligenciou, čím sa bude znižovať dopyt najmä po repetitívnych činnostiach vykonávaných ľuďmi a vytvorí sa nahrádzajúci dopyt najmä po zručnostiach obsluhy nových softvérov alebo systémov, na ktorých budú firmy závislé z hľadiska vlastnej konkurencieschopnosti. Výrazný skok bude predstavovať rozvoj veľkokapacitných vysokorýchlostných mobilných sietí.

Technologické zmeny budú mať výrazné vplyvy na dopyt po profesiách s vysokou pridanou hodnotou a hlavne po type odborných kvalifikácií a IT zručností, ktoré bude tento sektor vyžadovať. S ohľadom na predstavené zmeny sa očakáva, že z hľadiska významu pre sektor pôjdu do popredia najmä technické zručnosti v oblastiach správy nových technológií, ich programovania a inžinierstva. Tieto zručnosti budú vyžadované pri profesiách v oblasti administratívy a manažmentu. Súvisiacou požiadavkou je schopnosť práce s dátami, ktoré budú vstupovať a vystupovať z týchto systémov. Dátová gramotnosť sa stane povinnou výbavou pre analyticky orientované profesie, ktoré majú spracovať a vyhodnotiť údaje týkajúce sa podnikateľského prostredia alebo verejnej politiky. Treťou skupinou, ktorá bude vyžadovaná týmto sektorom, je oblasť ľudských kompetencií. Do tejto kategórie patrí schopnosť rozhodovať, viesť, ale aj kreativita, agilita a schopnosť práce s dátami v rôznych kontextoch.

Táto skupina kľúčových kompetencií pokrýva široké portfólio do ktorého patrí:

 1. Kreatívne myslenie – táto schopnosť je kľúčová na plnohodnotné využitie digitálnych možností na nové produkty, služby alebo opatrenia, na nové podnikateľské prístupy a komerčné využívanie nových digitálnych inovácií. Tieto aspekty sú základom posilňovania konkurenčného prostredia, ktoré sa rozvíja cez inovatívne a kreatívne riešenia.
 2. Emocionálna inteligencia – jednou z významných súčastí nových pracovných pozícií bude uplatnenie emocionálnej inteligencie na rozvoj komunikačných prostriedkov a riešení ako aj na podporu pre zamestnancov alebo klientov. Nové výzvy budú vyžadovať vysokú mieru empatie a zameranie sa na potreby iných. Práve to bude zvyšovať dopyt po ľuďoch s vyvinutou emocionálnou inteligenciou.
 3. Analytické schopnosti (Kritické myslenie) – v súlade s predošlými charakteristikami je významným aspektom rozvoj kritického myslenia – ide o schopnosť riešenia zložitých problémov cez logické myslenie alebo budovanie argumentov. Jednou zo súčastí potrebných postupov na pracoviskách bude analýza tokov informácií z rôznych zdrojov. Ľudia so schopnosťou analytického myslenia budú vedieť usmerňovať deľbu práce medzi ľudskými zdrojmi a digitálnymi technológiami.
 4. Schopnosť kontinuálneho učenia sa a osobného rozvoja – nevyhnutnou súčasťou budúceho pracovného prostredia bude kontinuálny rozvoj zamestnancov a ich výrazná flexibilita. Súčasťou tohto procesu bude neustála potreba učenia sa a schopnosť osobnostného a odborného rastu. Iba to pomôže zamestnancom udržať si potrebné zručnosti a podporiť ich úspešný kariérny rozvoj. To si bude vyžadovať aj aktívne vyhľadávanie nových poznatkov relevantných pre oblasť práce.
 5. Rozhodovacie schopnosti – rozhodovacie procesy sa v budúcnosti (z hľadiska napríklad stratégie manažmentu alebo administratívnych procesov) stanú komplexnejšími. Do týchto rozhodnutí bude vstupovať oveľa viac premenných, ktoré budú musieť ľudia v oblasti manažmentu, ekonomiky či administratívy správne vyhodnotiť. Procesy sa stanú zložitejšími a pri významných rozhodnutiach môžu byť vplyvy nesprávnych rozhodnutí pre organizáciu citeľné. Digitálne technológie dokážu prebrať banálnejšie úlohy a ľuďom zostane rozhodovanie na vyššej úrovni.
 6. Schopnosť interpersonálne komunikovať – v súlade s vyššie spomenutým významom emocionálnej inteligencie bude potrebný výrazný rozvoj zručností s ohľadom na komunikačné technológie a schopnosť odovzdať zamestnancom alebo klientom potrebné informácie efektívne a ohľaduplne.
 7. Schopnosť viesť – v digitálnom prostredí bude pracovná sila závislá na schopnostiach, ktoré sa spájajú s efektívnym riadením (napríklad ľudských zdrojov). Patrí sem napríklad inšpirovanie zamestnancov, počúvanie ich potrieb alebo prepájanie ľudských zdrojov, aby sa maximálne využil ich potenciál. To bude určite viesť aj k novým organizačným schémam, kde jednotlivci môžu prevziať vyššiu rolu v projektových tímoch a  lepšie spolupracovať naprieč tímami na riešení konkrétnych problémov.

Celkovo je v rámci sektora identifikovaných 22 inovácií, s rôznou mierou vplyvu na ľudské zdroje. Pre účely analyzovania vplyvov týchto inovácií na pracovnoprávne prostredie sú inovácie rozdelené do kategórií podľa povahy a ich zasadenia v rámci firmy. Vzhľadom k tomu boli rozdelené nasledovne:

Inovácie mäkkých zručností (inovácie zamerané na rozvoj mäkkých zručností u zamestnancov)

Inovácie pracovných postupov (vychádzajúce z transformácie interných procesov firiem)

Infraštruktúrne inovácie (vychádzajúce z rozvoja kritickej infraštruktúry pre podnikanie vedúce k vyššej efektivite a produktivite firiem a vyžadujúce zručnosti v oblasti IKT)

Inovácie podnikateľských procesov (špecificky zamerané na potreby zákazníkov)

Nasledujúce rozdelenie zachytáva rozdiely medzi inováciami vyžadujúcimi mäkké a tvrdé zručnosti na strane jednej a inováciami zameranými interne a externe na strane druhej.

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA INOVÁCIÍ MÄKKÝCH ZRUČNOSTÍ:

 1. Digitálna komunikácia
 2. Online interná a externá komunikácia
 3. Komunikácia a riadenie projektov
 4. Online vzdelávanie
 5. Líderstvo a manažment

BUDÚCE KOMPETENCIE

Odborné vedomosti:

Odborné zručnosti:

Miera vplyvu inovácií mäkkých zručností na povolania v sektore

MIERNY VPLYVSTREDNE VÝZNAMNÝ VPLYVVÝZNAMNÝ VPLYV
InformátorAdministratívny pracovníkEkonóm
Konzultant (operátor) informačných služiebAudítorEkonomický manažér
Odborník bezpečnosti a ochranyDaňový špecialistaManažér ľudských zdrojov
RecepčnýKontrolórManažér v oblasti financií
Špecialista bezpečnosti a ochranyManažér v oblasti bezpečnostiManažér v oblasti práva
Technik hospodárskej správy a údržbyManažér v oblasti firemnej politiky a stratégieObchodný sprostredkovateľ
Technik požiarnej ochranyManažér v oblasti obchodu, marketingu, styku s verejnosťouOdborný pracovník v oblasti personalistiky
Manažér vnútornej správy a prevádzkyOdborný pracovník v oblasti štatistiky
Odborný pracovník verejného obstarávaniaOdborný pracovník v oblasti účtovníctva, daní a pohľadávok
PrávnikOdborný pracovník v právnej oblasti
Špecialista hospodárskej správyProjektový manažér
Špecialista matematik (štatistik)Supervízor v administratíve
Špecialista optimalizácie, riadenia a kvality práceŠpecialista ľudských zdrojov
Špecialista stratégie a rozvojaVrcholový manažér organizácie
Špecialista účtovníctva
Zdroj: TREXIMA Bratislava

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA INOVÁCIÍ PRACOVNÝCH POSTUPOV:

 1. Digitalizácia pracovného miesta
 2. Inteligentné zmluvy
 3. Elektronizácia dokumentov
 4. Cloud computing
 5. Technológia distribuovaných záznamov

BUDÚCE KOMPETENCIE

Odborné vedomosti:                              

Odborné zručnosti:       

Miera vplyvu inovácií pracovných postupov na povolania v sektore

MIERNY VPLYVSTREDNE VÝZNAMNÝ VPLYVVÝZNAMNÝ VPLYV
Obchodný sprostredkovateľAdministratívny pracovníkAdministratívny pracovník v oblasti účtovníctva
Odborný pracovník kalkulácií, cien a nákladovAudítorEkonomický manažér
Odborný pracovník v oblasti účtovníctva, daní a pohľadávokDaňový špecialistaEkonóm
Špecialista hospodárskej správyKontrolórManažér v oblasti financií
Špecialista matematik (štatistik)Manažér ľudských zdrojovManažér v oblasti práva
Vrcholový manažér organizácieManažér v oblasti obchodu, marketingu, styku s verejnosťouManažér v oblasti firemnej politiky a stratégie
Obchodný sprostredkovateľManažér vnútornej správy a prevádzky
Odborník verejného obstarávaniaProjektový manažér
Odborný pracovník v oblasti personalistikyŠpecialista optimalizácie, riadenia a kvality práce
Odborný pracovník v oblasti štatistikyŠpecialista podnikovej stratégie
PrávnikŠpecialista stratégie a rozvoja
Supervízor v administratíveŠpecialista účtovníctva
Špecialista ľudských zdrojov
Zdroj: TREXIMA Bratislava

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA INFRAŠTRUKTÚRNYCH INOVÁCIÍ:

 1. Internet vecí (IoT)
 2. Biometria
 3. Dátová bezpečnosť
 4. Vyspelá umelá inteligencia a analytika
 5. Budovanie technických zručností
 6. Superpočítače

     BUDÚCE KOMPETENCIE

Odborné vedomosti:        

Odborné zručnosti:

Miera vplyvu infraštruktúrnych inovácií na povolania v sektore

MIERNY VPLYVSTREDNE VÝZNAMNÝ VPLYVVÝZNAMNÝ VPLYV
Ekonomický manažérAdministratívny pracovníkManažér v oblasti bezpečnosti
Manažér ľudských zdrojovObchodný sprostredkovateľManažér vnútornej správy a prevádzky
Manažér v oblasti firemnej politiky a stratégieOdborný pracovník v oblasti účtovníctva, daní a pohľadávokOdborník bezpečnosti a ochrany
Odborný pracovník v oblasti štatistikyRecepčnýŠpecialista hospodárskej správy
Projektový manažérŠpecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciŠpecialista stratégie a rozvoja
Supervízor v administratíveŠpecialista optimalizácie, riadenia a kvality práceTechnik hospodárskej správy a údržby
Špecialista ľudských zdrojovVrcholový manažér organizácie 
Zdroj: TREXIMA Bratislava

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA INOVÁCIÍ PODNIKATEĽSKÝCH PROCESOV:

 1. eKasa
 2. eSlužby
 3. Real-Time zákaznícka centricita
 4. FinTech
 5. Big data
 6. e-commerce

BUDÚCE KOMPETENCIE

Odborné vedomosti:

Odborné zručnosti:

Miera vplyvu inovácií podnikateľských procesov na povolania v sektore

MIERNY VPLYVSTREDNE VÝZNAMNÝ VPLYVVÝZNAMNÝ VPLYV
Administratívny pracovník v oblasti účtovníctvaAdministratívny pracovníkEkonomický manažér
Daňový špecialistaEkonómManažér ľudských zdrojov
InformátorOdborný pracovník v oblasti štatistikyManažér v oblasti firemnej politiky a stratégie
Konzultant (operátor) informačných služiebOdborný pracovník v oblasti účtovníctva, daní a pohľadávokŠpecialista matematik (štatistik)
Manažér v oblasti právaManažér vnútornej správy a prevádzkyŠpecialista stratégie a rozvoja
Obchodný sprostredkovateľProjektový manažérVrcholový manažér organizácie
Odborný pracovník v oblasti personalistikyRecepčný 
PrávnikŠpecialista ľudských zdrojov 
Supervízor v administratíveŠpecialista optimalizácie, riadenia a kvality práce 
Špecialista účtovníctva  
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Z hľadiska vplyvov sa očakáva, že digitalizácia prinesie zvyšovanie efektívnosti procesov, ale zároveň dokáže nahradiť ľudí pri konkrétnych činnostiach. Činnosti podnikateľských postupov a administratívnych procesov dokážu nahradiť viaceré inovácie. Vďaka tomu sa očakáva znižovanie potreby ľudských zdrojov v zamestnaniach kontroly, administratívy, alebo ochrany a bezpečnosti zamestnancov či prístrojov. Pri týchto zamestnaniach je možné, že technológie dokážu efektívnejšie a lacnejšie zabezpečiť náplň práce. Technológie si však budú vyžadovať investície do úvodnej digitálnej infraštruktúry, zaúčanie pracovníkov ako aj vyhodnotenie pridanej hodnoty. Z tohto dôvodu nemusí byť zánik týchto zamestnaní univerzálny a u všetkých zamestnávateľov.

Ďalšie zamestnania (v oblasti manažmentu alebo odborné a špecializované zamestnania) môžu zároveň čeliť zlučovaniu z dôvodu, že digitálne inovácie budú viesť k odstraňovaniu konkrétnych povinností z ich náplne práce. Pri pozíciách s podobnými požiadavkami postupne dôjde k zlučovaniu alebo k transformácii zamestnaní. Tomuto trendu bude pomáhať aj zvyšujúci sa nedostatok pracovnej sily spôsobený demografickou zmenou a trend posilnenia celoživotného vzdelávania najmä u ľudí nad 40 rokov, s dôrazom na zvyšovanie technologických zručností.

V neposlednom rade budú zrejme vznikať aj nové zamestnania z dôvodu potreby správy a riadenia procesov prinášaných digitálnymi inováciami. Tie si budú vyžadovať nové zručnosti a kombinovať IKT zameranie s povolaniami charakteristickými pre sektor Administratívy, ekonomiky, manažmentu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.