Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Sektorové partnerstvá

Spolupráca pri vytváraní komplexného pamäťového portálu pre dejiny Košíc Pamäť mesta Košice a umožnení prezentácie archívnych dokumentov mesta prostredníctvom tohto portálu (zmluva).

Typ: Spolupráca s výskumnými inštitúciami

Spolupráca pri zabezpečovaní praxe a stáží študentov v celej sieti štátnych archívov na Slovensku, spolupráca pri výskumoch študentov, vzájomné konzultácie (záverečné práce, archívne pomôcky a pod.), spolupráca pri odborných a vedeckých podujatiach.

Typ: Spolupráca s výskumnými inštitúciami

Spolupráca pri bádaní a publikovaní, odborné praxe študentov, vzájomné konzultácie, poskytovanie digitálnych údajov so zľavou.

Typ: Spolupráca s výskumnými inštitúciami

Typ: Spolupráca s výskumnými inštitúciami

Spolupráca pri bádaní a publikovaní, odborné praxe študentov, vzájomné konzultácie, spolupráca pri odborných a vedeckých podujatiach, spolupráca pri projekte podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja: Historický atlas miest Slovenska – komplexný pamäťový portál.

Typ: Spolupráca s výskumnými inštitúciami

Spolupráca pri bádaní a publikovaní, odborné praxe študentov, vzájomné konzultácie, spolupráca pri odborných a vedeckých podujatiach a iné.

Typ: Spolupráca s výskumnými inštitúciami

Spolupráca pri bádaní a publikovaní, odborné praxe študentov, vzájomné konzultácie, spolupráca pri odborných a vedeckých podujatiach a iné.

Typ: Spolupráca s výskumnými inštitúciami

Spolupráca pri bádaní a publikovaní, odborné praxe študentov, vzájomné konzultácie, spolupráca pri odborných a vedeckých podujatiach.

Typ: Spolupráca s výskumnými inštitúciami

Spolupráca pri bádaní a publikovaní, odborné praxe študentov, vzájomné konzultácie, spolupráca pri odborných a vedeckých podujatiach.

Typ: Spolupráca s výskumnými inštitúciami

Realizácia časti prednášok a terénneho výskumu, spolupráca pri práci so zbierkovými predmetmi. Študenti absolvujú svoju odbornú prax.

Typ: Spolupráca s výskumnými inštitúciami


Sektorové partnerstvá – sú nástrojom na realizáciu opatrení, ktoré sú prospešné pre rozvoj sektora a jeho ľudských zdrojov. Ide napríklad o partnerstvá škôl a zamestnávateľov, zamestnávateľov a výskumných inštitúcií, inštitúcií vzdelávania dospelých a pod.

Cieľom partnerstiev je dosiahnutie inovácií a modernizácia či posilnenie systému celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy pracovnej sily pre sektor.

Výsledkom činnosti sektorových partnerstiev teda môžu byť nové prístupy vo vzdelávaní a odbornej príprave, profesionálnejšie, dynamickejšie a/alebo angažovanejšie prostredie v organizáciách/podnikoch, či lepšia komunikácia medzi vzdelávacími inštitúciami a zamestnávateľmi/trhom práce (čo sa následne prejaví na lepšej pripravenosti ľudských zdrojov). Sektorové partnerstvá sú tiež prospešné na realizáciu navrhnutých aktivít a opatrení zo sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov s cieľom zabezpečiť dostatok a kvalitu ľudských zdrojov pre sektor do roku 2030.

Pošlite nám návrh na nové partnerstvo

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.