Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Sektorové partnerstvá

Spoločná výskumná, projektová, publikačná a vzdelávacia činnosť s možnosťou vytvorenia pracovných miest a najnovšie aj vzájomné využívanie prístrojov či pracovísk ako takých. Študenti a doktorandi študijného programu „Ochrana materiálov a objektov dedičstva“ na FCHPT STU sú zapájaní do výskumu a riešenia reálnych problémov praxe v spolupráci so SNG. Vďaka spolupráci so SNG sa zúčastňujú spolu so svojimi pedagógmi a odborníkmi z praxe prieskumu zbierok súčasného umenia. Nedeštruktívnym meraním a analýzou pomocou moderných spektrometrických prístrojov získavajú informácie o skúmaných umeleckých predmetoch. Priamo v reštaurátorskom ateliéri získavajú informácie pomocou Ramanovej spektrometrie. Študenti pod dohľadom odborníkov zbierajú údaje o originálnych umeleckých artefaktoch, potrebné na posúdenie materiálového zloženia a stupňa degradácie.

Typ: Spolupráca s výskumnými inštitúciami

Cyklus vzdelávacích videí SNG vťahuje žiakov základných škôl do sveta vizuálneho umenia cez päť aktuálnych tém a tvorivých workshopov. Animované videá približujú zdigitalizované výtvarné diela zo zbierok slovenských galérií a otvárajú nové možnosti ich využitia v oblasti vzdelávania umením v škole či doma. Vzdelávacie videá nadväzujú na inovovaný Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ, primárne na predmet Výtvarná výchova – tematické celky Podnety architektúry, Možnosti zobrazovania videného sveta, Galéria v škole, Podnety filmu a videa. Sekundárne sa dajú videá prepojiť s predmetom Matematika – tematický celok Rysovanie kvádra a kocky či s predmetom Dejepis – Obrazy stredovekého mesta (premena mesta od stredoveku po súčasnosť). Animácie možno použiť aj v rámci školského klubu pre 2. stupeň ZŠ.

Typ: Rozšírenie vzdelávacích programov o inovácie

Spolupráca na organizácii kurzu „Gallery and Museum Education in Visegrad Region“ Katedry dejín výtvarného umenia FiF UK v Bratislave pre študentov dejín umenia v rámci bakalárskeho študijného programu venovaného aktuálnym otázkam a praxi súčasnej galerijnej pedagogiky. Nadobudnuté teoretické vedomosti sú rozpracované v praktických workshopoch realizovaných v priestoroch SNG.

Typ: Workshopy a vzdelávacie aktivity pre deti a mládež

Pre materské školy SNG pripravila ponuku troch programov na školský polrok, ktoré tvorili cykly Utvorme si priestor a Na prieskume. Prvý cyklus sa zameriaval na priestory okolo nás, ich funkciu a to, čo ich vytvára, druhý cyklus sa tematicky zameriaval na skúmanie sveta okolo nás. Ponuka pre základné a stredné školy pozostávala z programov výstav a stálych expozícií v danom roku.
Najúspešnejšie programy pre školy zahŕňajú:
 Body a čiary – program pre MŠ k výstave Anna Daučíková. Work in Progress: 7 situácií / 7 situations
 Divadelné horizonty – program pre ZŠ k výstave LV100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia
 Dotyk so svetom – program pre MŠ k výstave Generácia 909,76. Výstava, pojem, interpretácia
 Nadhľad – program pre ZŠ k výstave Generácia 909,76. Výstava, pojem, interpretácia.

Typ: Workshopy a vzdelávacie aktivity pre deti a mládež

Organizácia medzinárodnej umeleckej súťaže Máš umelecké črevo?, ročník 2019/2020 s témou Butterfly effect a ročník 2020/2021 s témou Idol. Realizácia webinárov, metodických stretnutí a workshopov pre pedagógov a študentov online formou. Cieľom súťaže je ponúknuť žiakom a ich pedagógom príležitosť hlbšie sa oboznámiť so súčasnou umeleckou scénou, s prostredím galérie a popritom poskytnúť priestor aj pre ich záujmy, diskusiu či len skúsenosť pracovať v tíme na celoročnom projekte. Hlavnou myšlienkou súťaže je predstavenie súčasného umenia ako prostriedku na objavovanie nových súvislostí sveta okolo/v nás.

Typ: Informačné semináre za účelom propagácie sektora

Projekt „NEW MEDIA MUSEUMS: Creating Framework for Preserving and Collecting Media Arts in V4“ (NOVÉ MÚZEA MÉDIÍ: Vytváranie rámca pre uchovávanie a zhromažďovanie mediálneho umenia vo V4) iniciovalo Muzeum umění Olomouc ako spoločnú medzinárodnú platformu na zdieľanie skúseností s budovaním a udržiavaním zbierok umeleckých diel nových médií naprieč rôznymi typmi inštitúcií. Zahŕňa organizácie z nezávislého sektora, ktoré sa zameriavajú na prezentáciu a propagáciu umenia nových médií, ako aj pamiatkové inštitúcie z Česka, Slovenska, Poľska a Maďarska. Cieľom partnerstva je kreovať použiteľné metódy na budovanie a udržiavanie zbierok mediálneho umenia, ktoré sú potrebné na ochranu a uchovávanie artefaktov digitálnej kultúry, vrátane videoumenia, digitálneho umenia, zvukového umenia, internetového umenia či interaktívnych inštalácií.

Typ: Informačné semináre za účelom propagácie sektora

Realizácia prednášok z oblasti Search Engine Optimization pre študentov Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK v spolupráci s marketingovou agentúrou Basta digital (pôvodne Pizza SEO).
Realizácia prednášok z oblasti manažmentu knižníc a metodiky poskytovania knihovníckych služieb pre študentov Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave.

Typ: Workshopy a vzdelávacie aktivity pre deti a mládež

Realizácia exkurzií a praxí z oblasti služieb a projektov digitalizácie pre študentov Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK.

Typ: Workshopy a vzdelávacie aktivity pre deti a mládež

Realizácia exkurzií a praxí z oblasti služieb a projektov digitalizácie pre študentov Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK.

Typ: Workshopy a vzdelávacie aktivity pre deti a mládež

Realizácia exkurzií a praxí z oblasti služieb a projektov digitalizácie pre študentov Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK.

Typ: Workshopy a vzdelávacie aktivity pre deti a mládež


Sektorové partnerstvá – sú nástrojom na realizáciu opatrení, ktoré sú prospešné pre rozvoj sektora a jeho ľudských zdrojov. Ide napríklad o partnerstvá škôl a zamestnávateľov, zamestnávateľov a výskumných inštitúcií, inštitúcií vzdelávania dospelých a pod.

Cieľom partnerstiev je dosiahnutie inovácií a modernizácia či posilnenie systému celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy pracovnej sily pre sektor.

Výsledkom činnosti sektorových partnerstiev teda môžu byť nové prístupy vo vzdelávaní a odbornej príprave, profesionálnejšie, dynamickejšie a/alebo angažovanejšie prostredie v organizáciách/podnikoch, či lepšia komunikácia medzi vzdelávacími inštitúciami a zamestnávateľmi/trhom práce (čo sa následne prejaví na lepšej pripravenosti ľudských zdrojov). Sektorové partnerstvá sú tiež prospešné na realizáciu navrhnutých aktivít a opatrení zo sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov s cieľom zabezpečiť dostatok a kvalitu ľudských zdrojov pre sektor do roku 2030.

Pošlite nám návrh na nové partnerstvo

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.