Sektorové partnerstvá

Spolupráca pri tvorbe publicistickej relácie Reportéri s katedrou žurnalistiky FiF UK v Bratislave.

Typ: Spolupráca s výskumnými inštitúciami

Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava, partner Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Výkon odbornej praxe v profesionálnom umeleckom telese, aktívne začlenenie do orchestra na skúškach a koncertoch v rozsahu podľa dohodnutých podmienok, predovšetkým pre hráčov na dychové nástroje.

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Umelecká prax v tanečnom súbore, spoločné predstavenia.

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Spolupráca na umeleckých projektoch, určené pre študentov hudobno-dramatického umenia.

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Koncertná prax v divadelnom orchestri.

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Realizácia odbornej praxe žiakov v umeleckom súbore „Vojenská hudba ozbrojených síl SR“.

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom


Sektorové partnerstvá – sú nástrojom na realizáciu opatrení, ktoré sú prospešné pre rozvoj sektora a jeho ľudských zdrojov. Ide napríklad o partnerstvá škôl a zamestnávateľov, zamestnávateľov a výskumných inštitúcií, inštitúcií vzdelávania dospelých a pod.

Cieľom partnerstiev je dosiahnutie inovácií a modernizácia či posilnenie systému celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy pracovnej sily pre sektor.

Výsledkom činnosti sektorových partnerstiev teda môžu byť nové prístupy vo vzdelávaní a odbornej príprave, profesionálnejšie, dynamickejšie a/alebo angažovanejšie prostredie v organizáciách/podnikoch, či lepšia komunikácia medzi vzdelávacími inštitúciami a zamestnávateľmi/trhom práce (čo sa následne prejaví na lepšej pripravenosti ľudských zdrojov). Sektorové partnerstvá sú tiež prospešné na realizáciu navrhnutých aktivít a opatrení zo sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov s cieľom zabezpečiť dostatok a kvalitu ľudských zdrojov pre sektor do roku 2030.

Pošlite nám návrh na nové partnerstvo

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.