Sektorové partnerstvá

Realizácia prednášok z oblasti manažmentu knižníc, metodiky poskytovania knihovníckych služieb a projektov digitalizácie pre študentov Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK.

Typ: Workshopy a vzdelávacie aktivity pre deti a mládež

Realizácia exkurzií a praxí z oblasti služieb a projektov digitalizácie pre študentov Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK.

Typ: Workshopy a vzdelávacie aktivity pre deti a mládež

Realizácia prednášok z oblasti manažmentu knižníc, metodiky poskytovania knihovníckych služieb a projektov digitalizácie pre študentov Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK.

Typ: Workshopy a vzdelávacie aktivity pre deti a mládež

Realizácia exkurzií a praxí z oblasti služieb a projektov digitalizácie pre študentov Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK.

Typ: Workshopy a vzdelávacie aktivity pre deti a mládež

Realizácia praxí a špecializovaných prednášok z oblasti informačných systémov.

Typ: Workshopy a vzdelávacie aktivity pre deti a mládež

Realizácia praxí a špecializovaných prednášok z oblasti informačných systémov.

Typ: Workshopy a vzdelávacie aktivity pre deti a mládež

Spolupráca pri vytváraní komplexného pamäťového portálu pre dejiny Bratislavy Pamäť mesta Bratislavy (zmluva), spolupráca pri bádaní a publikovaní, odborné praxe študentov, vzájomné konzultácie, spolupráca pri odborných a vedeckých podujatiach.

Typ: Spolupráca s výskumnými inštitúciami

Spolupráca pri vytváraní komplexného pamäťového portálu pre dejiny Bratislavy Pamäť mesta Bratislavy a dodávaní informácií pre GIS portál Bratislava – Staré Mesto (zmluva) a Nové Mesto (zmluva).

Typ: Spolupráca s výskumnými inštitúciami

Spolupráca pri vytváraní komplexného pamäťového portálu pre dejiny Lozorna Pamäť obce Lozorno (zmluva so zastupiteľstvom).

Typ: Spolupráca s výskumnými inštitúciami

Spolupráca pri vytváraní komplexného pamäťového portálu pre dejiny Turzovky Pamäť mesta Turzovka (zmluva).

Typ: Spolupráca s výskumnými inštitúciami


Sektorové partnerstvá – sú nástrojom na realizáciu opatrení, ktoré sú prospešné pre rozvoj sektora a jeho ľudských zdrojov. Ide napríklad o partnerstvá škôl a zamestnávateľov, zamestnávateľov a výskumných inštitúcií, inštitúcií vzdelávania dospelých a pod.

Cieľom partnerstiev je dosiahnutie inovácií a modernizácia či posilnenie systému celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy pracovnej sily pre sektor.

Výsledkom činnosti sektorových partnerstiev teda môžu byť nové prístupy vo vzdelávaní a odbornej príprave, profesionálnejšie, dynamickejšie a/alebo angažovanejšie prostredie v organizáciách/podnikoch, či lepšia komunikácia medzi vzdelávacími inštitúciami a zamestnávateľmi/trhom práce (čo sa následne prejaví na lepšej pripravenosti ľudských zdrojov). Sektorové partnerstvá sú tiež prospešné na realizáciu navrhnutých aktivít a opatrení zo sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov s cieľom zabezpečiť dostatok a kvalitu ľudských zdrojov pre sektor do roku 2030.

Pošlite nám návrh na nové partnerstvo





    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.