Sektorové partnerstvá

Partnerstvá so základnými školami v regióne

Podpora chemického odborného vzdelávania detí, pravidelné organizovanie workshopov a metodických dní pre učiteľov prírodovedných predmetov zo ZŠ a realizácia praktických laboratórnych cvičení v priestoroch školy

Typ: Informačné semináre za účelom propagácie sektora

FCHPT STU BA spolupracuje s:
• Slovenská akadémia vied, Bratislava
• Duslo a. s. Šaľa,
• Slovalco a. s., Žiar nad Hronom
• Ipeľské tehelne, a. s., Lučenec
• Johns Manville Skloplast, a. s., Trnava
• Rona, a. s., Lednické Rovne
• Cementáreň Rohožník – CRH, a. s.
• Považská cementáreň, a. s., Ladce
• TSÚS - Technický a skúšobný ústav stavebný n. o. Bratislava
• Data system laboratory, Bratislava
• Olo a. s., Bratislava
• Centrum kompetencie pre výskum skla VITRUM LAUGARICIO
• Tkanivová banka, Nemocnica Ružinov, Bratislava
• Katedra chemickej teórie liečiv, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
• Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ, Košice
• Chemický ústav, SAV, Bratislava
• PHARMASUN, Bratislava
• Rajo, a. s. Bratislava
• Adivit, s. r. o. Nitra
• Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
• Potravinárska komora Slovenska, Bratislava
• Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Bratislava
• SGS Slovakia, Bratislava
• Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany

Spolupráca je zameraná na výmenu poznatkov s domácimi výskumnými a priemyselnými partnermi.

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom


Sektorové partnerstvá – sú nástrojom na realizáciu opatrení, ktoré sú prospešné pre rozvoj sektora a jeho ľudských zdrojov. Ide napríklad o partnerstvá škôl a zamestnávateľov, zamestnávateľov a výskumných inštitúcií, inštitúcií vzdelávania dospelých a pod.

Cieľom partnerstiev je dosiahnutie inovácií a modernizácia či posilnenie systému celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy pracovnej sily pre sektor.

Výsledkom činnosti sektorových partnerstiev teda môžu byť nové prístupy vo vzdelávaní a odbornej príprave, profesionálnejšie, dynamickejšie a/alebo angažovanejšie prostredie v organizáciách/podnikoch, či lepšia komunikácia medzi vzdelávacími inštitúciami a zamestnávateľmi/trhom práce (čo sa následne prejaví na lepšej pripravenosti ľudských zdrojov). Sektorové partnerstvá sú tiež prospešné na realizáciu navrhnutých aktivít a opatrení zo sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov s cieľom zabezpečiť dostatok a kvalitu ľudských zdrojov pre sektor do roku 2030.

Pošlite nám návrh na nové partnerstvo

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.