Sektorové partnerstvá

Realizácia laboratórnych cvičení v priestoroch fakulty, inovácie v sektore, získanie zručností žiakov v laboratóriách fakulty, nové prostredie, motivácia pre žiakov na ďalšie štúdium v odbore

Typ: Rozšírenie a inovovanie študijných odborov

Realizácia praxe študentov v odbore chémia

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Realizácia praxe študentov Prírodovedeckej fakulty na škole v odbore chémia

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Partnerstvo so SOŠ polytechnickou v Zlíne

Spolupráca vo výmene skúseností medzi žiakmi a pedagógmi, výmenné stáže žiakov.

Typ: Workshopy a vzdelávacie aktivity pre deti a mládež

Partnerstvo s OVB Allfinanz Slovensko, a.s.

Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti pre žiakov a zamestnancov.

Typ: Rozvoj prierezových zručností

Vzdelávanie zamestnancov firiem v Slovenskom plastikárskom klastri (Robotika - základy (2021), 2022 - PLC Automatizácia

Typ: Workshopy a vzdelávacie aktivity pre zamestnancov

Príprava žiakov v oblasti experimentálnych odborov Technik spracovania plastov

Typ: Rozšírenie a inovovanie študijných odborov

Projekt Regioplast (výstupy Príručka pre učiteľov (2021) školenie učiteľov (2020), nákup licencie pre školy (2020), náborové video (2021) viď odkaz: https://regioplast.spklaster.sk

Typ: Workshopy a vzdelávacie aktivity pre zamestnancov

Spolupráca s organizáciami základného výskumu

Začiatok spolupráce 4. 11. 2021 – prezentácie výstupov výskumu podnikateľským subjektov – most pre nadviazanie spolupráce medzi firmami a organizáciami základného výskumu (publikovaný aj Zborník) prístupný v členskej zóne SPK

Typ: Spolupráca s výskumnými inštitúciami

Partnerstvá s vysokými školami

Získavanie tém z firiem pre diplomové práce a konkrétne zasielanie fakultám VŠ

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom


Sektorové partnerstvá – sú nástrojom na realizáciu opatrení, ktoré sú prospešné pre rozvoj sektora a jeho ľudských zdrojov. Ide napríklad o partnerstvá škôl a zamestnávateľov, zamestnávateľov a výskumných inštitúcií, inštitúcií vzdelávania dospelých a pod.

Cieľom partnerstiev je dosiahnutie inovácií a modernizácia či posilnenie systému celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy pracovnej sily pre sektor.

Výsledkom činnosti sektorových partnerstiev teda môžu byť nové prístupy vo vzdelávaní a odbornej príprave, profesionálnejšie, dynamickejšie a/alebo angažovanejšie prostredie v organizáciách/podnikoch, či lepšia komunikácia medzi vzdelávacími inštitúciami a zamestnávateľmi/trhom práce (čo sa následne prejaví na lepšej pripravenosti ľudských zdrojov). Sektorové partnerstvá sú tiež prospešné na realizáciu navrhnutých aktivít a opatrení zo sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov s cieľom zabezpečiť dostatok a kvalitu ľudských zdrojov pre sektor do roku 2030.

Pošlite nám návrh na nové partnerstvo

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.