Sektorové partnerstvá

Vzdelávanie zamestnancov firiem v Slovenskom plastikárskom klastri (Robotika – základy (2021), 2022 - PLC Automatizácia

Typ: Spolupráca s organizáciami zameraná na vzdelávanie dospelých

Iniciácia študentov k výskumu a vývoju

Typ: Informačné semináre za účelom propagácie sektora

Memorandá o porozumení zamerané na podporu inovatívnych výrob, vzdelávacie aktivity zamerané na riadenie inovácií vo firmách.

Typ: Spolupráca s organizáciami zameraná na vzdelávanie dospelých

Partnerstvo s Maloy Upper Secondary School

Medzinárodná spolupráca v oblasti moderných chemických technológií, vzájomné odovzdávanie informácií medzi učiteľmi a žiakmi

Typ: Workshopy a vzdelávacie aktivity pre deti a mládež

Príprava žiakov v oblasti duálneho vzdelávania, spolupráca v rámci SOČ, praktická príprava v rámci externej časti maturitnej skúšky

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Partnerstvá školy s ContiTech Vibration Control Slovakia, Fortischem, Výskumným ústavom polymérov

Spolupráca školy so zamestnávateľmi pri príprave žiakov na budúce povolania, realizácia odbornej praxe žiakov

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Spolupráca so žiakmi a pedagógmi v odbornom vzdelávaní, pri organizácii, tvorbe a riešení chemických olympiád všetkých kategórií, súťaží, prác SOČ.

Typ: Informačné semináre za účelom propagácie sektora

Vzdelávanie a príprava žiakov – strojárska a chemická olympiáda, práce SOČ a získavanie praktických zručností žiakov

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Partnerstvo s Envien Group Leopoldov

Spolupráca so žiakmi a učiteľmi v rámci SOČ

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Vzdelávanie učiteľov a majstrov odborného vzdelávania rámci odbornej prípravy

Typ: Workshopy a vzdelávacie aktivity pre zamestnancov


Sektorové partnerstvá – sú nástrojom na realizáciu opatrení, ktoré sú prospešné pre rozvoj sektora a jeho ľudských zdrojov. Ide napríklad o partnerstvá škôl a zamestnávateľov, zamestnávateľov a výskumných inštitúcií, inštitúcií vzdelávania dospelých a pod.

Cieľom partnerstiev je dosiahnutie inovácií a modernizácia či posilnenie systému celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy pracovnej sily pre sektor.

Výsledkom činnosti sektorových partnerstiev teda môžu byť nové prístupy vo vzdelávaní a odbornej príprave, profesionálnejšie, dynamickejšie a/alebo angažovanejšie prostredie v organizáciách/podnikoch, či lepšia komunikácia medzi vzdelávacími inštitúciami a zamestnávateľmi/trhom práce (čo sa následne prejaví na lepšej pripravenosti ľudských zdrojov). Sektorové partnerstvá sú tiež prospešné na realizáciu navrhnutých aktivít a opatrení zo sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov s cieľom zabezpečiť dostatok a kvalitu ľudských zdrojov pre sektor do roku 2030.

Pošlite nám návrh na nové partnerstvo

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.