Sektorové partnerstvá

duálne vzdelávanie - odbor biotechnológia a farmakológia
partnerstvo so spoločnosťou Saneca Pharmaceuticals

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

duálne vzdelávanie v odbore operátor gumárskej a plastikárskej výroby
so spoločnosťou Continental Matador Rubber, s. r. o.

Predmetom partnerstva je takisto organizácia zahraničných stáží Erasmus+, spolupráca pri modernizácii vybavenia školy, modernizácia či posilnenie systémov vzdelávania a odbornej prípravy pracovníkov pre sektor.

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

systém duálneho vzdelávania, odbor chemik operátor

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Partnerstvo s Continental Matador Rubber, s. r. o.

predmetom je odborná prax žiakov školy

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Partnerstvo s Continental Matador Rubber, s. r. o.

predmetom je odborná prax žiakov a exkurzie

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Spolupráca s Continental Matador Rubber, s. r. o.

Spolupráca so študentami (bakalárske, diplomové práce, prax študentov), spolupráca pri výskumno-vývojovej činnosti

Typ: Rozšírenie a inovovanie študijných odborov

Partnerstvo s Continental Matador Rubber, s. r. o.

Spolupráca so študentami (bakalárske, diplomové práce, prax študentov, brigády študentov), exkurzie

Typ: Rozšírenie a inovovanie študijných odborov

Spolupráca s Continental Matador Rubber, s. r. o.

Spolupráca so študentami (bakalárske, diplomové práce, prax študentov, brigády študentov), exkurzie

Typ: Rozšírenie a inovovanie študijných odborov

Partnerstvo spolu s Continental Matador Rubber, s.r.o.

Odborné prednášky, “Formula student”, spolupráca so študentami (bakalárske, diplomové práce, prax študentov, brigády študentov), exkurzie

Typ: Rozšírenie a inovovanie študijných odborov

Spolupráca SOŠ s firmami: Chemosvit, Chemosvit Fólie, Chemosvit Chedos, FALKE Slovakia a Výskumným ústavom chemických vláken

Cieľom partnerstiev je modernizácia a posilnenie systémov vzdelávania a odbornej prípravy pracovníkov pre sektor. Výsledkom spolupráce sú nové prístupy vo vzdelávaní a odbornej príprave, profesionálnejšie, dynamickejšie a angažovanejšie prostredie v podniku. Firmy sa súčasne podieľajú aj na inovácii ŠkVP pre školy v sektore.

Typ: Rozšírenie vzdelávacích programov o inovácie


Sektorové partnerstvá – sú nástrojom na realizáciu opatrení, ktoré sú prospešné pre rozvoj sektora a jeho ľudských zdrojov. Ide napríklad o partnerstvá škôl a zamestnávateľov, zamestnávateľov a výskumných inštitúcií, inštitúcií vzdelávania dospelých a pod.

Cieľom partnerstiev je dosiahnutie inovácií a modernizácia či posilnenie systému celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy pracovnej sily pre sektor.

Výsledkom činnosti sektorových partnerstiev teda môžu byť nové prístupy vo vzdelávaní a odbornej príprave, profesionálnejšie, dynamickejšie a/alebo angažovanejšie prostredie v organizáciách/podnikoch, či lepšia komunikácia medzi vzdelávacími inštitúciami a zamestnávateľmi/trhom práce (čo sa následne prejaví na lepšej pripravenosti ľudských zdrojov). Sektorové partnerstvá sú tiež prospešné na realizáciu navrhnutých aktivít a opatrení zo sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov s cieľom zabezpečiť dostatok a kvalitu ľudských zdrojov pre sektor do roku 2030.

Pošlite nám návrh na nové partnerstvo

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.