Zoznam garantovaných zamestnaní

Andrológ
Arteterapeut, Muzikoterapeut
Asistent ošetrovateľa starších osôb a osôb so zdravotný...
Asistent ošetrovateľa v zariadení pre staršie osoby a o...
Biomedicínsky informatik
Farmaceut špecialista v analytickej toxikológii
Farmaceut špecialista v technológii rádiofarmák
Farmaceutický laborant v metódach farmaceutického skúša...
Fyzioterapeut špecialista v ergonomike a rehabilitačnom...
Hospitalista
Imunológ
Inšpektor hygieny
Komunitný pracovník
Laboratórny diagnostik bez špecializácie
Opatrovateľ starších osôb a osôb so zdravotným postihnu...
Osobný asistent osôb s ťažkým zdravotným postihnutím
Pomocný vychovávateľ
Pracovný asistent osôb so zdravotným postihnutím
Prekladateľ do Braillovho písma
Profesionálny rodič
Revízny stomatológ
Riadiaci zdravotnícky pracovník - verejný zdravotník (h...
Rómsky asistent
Špecialista v oblasti tradičnej a alternatívnej medicín...
Verejný zdravotník špecialista v oblasti zdravia pri pr...
Verejný zdravotník špecialista v ochrane zdravia pred i...
Verejný zdravotník špecialista v preventívnom pracovnom...
Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v chemi...
Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v mikro...
Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v ochra...
Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v toxik...
Zdravotnícky laborant, laboratórny diagnostik v metódac...
Zdravotnícky laborant, laboratórny diagnostik v metódac...
Zdravotnícky laborant, laboratórny diagnostik v metódac...
Zdravotnícky laborant, laboratórny diagnostik v metódac...
Zdravotnícky laborant, laboratórny diagnostik v metódac...
Zubný technik
Farmakológ, toxikológ
Špecialista makroekonomiky zdravotníctva

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.