Schválené národné štandardy zamestnaní v XXXI. etape tvorby a revízie

10.08.2022

V termíne od 14. júna 2022 do 28. júna 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXXI. etapy 98 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI.

Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu.

Prehľad zverejnených NŠZ v XXXI. etape je tu:

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

 1. Pomocný pracovník v bani
 2. Vŕtač
 3. Pomocný pracovník na povrchu banských prevádzok 
 4. Pomocný lamač  
 5. Vodič banskej lokomotívy
 6. Lamač
 7. Strelmajster
 8. Strojník ťažného stroja v bani
 9. Baník
 10. Baník, strojník
 11. Tunelár
 12. Technik geológ
 13. Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov
 14. Strojník briketárne
 15. Ťažiar
 16. Paleontológ
 17. Kvalitár, kontrolór v ťažobnom priemysle
 18. Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastných surovín
 19. Banský elektromechanik
 20. Banský zámočník 
 21. Geofyzik
 22. Majster (revírnik) v ťažobnom priemysle (okrem elektroúdržby a strojnej údržby)
 23. Technický pracovník pri ťažbe nerastných surovín
 24. Riadiaci pracovník (manažér) v geologickom prieskume a výskume
 25. Dopravný dispečer v ťažobnom priemysle
 26. Výrobný dispečer v ťažobnom priemysle
 27. Technológ pre úpravu nerastných surovín
 28. Technik banskej záchrannej služby
 29. Banský technik, mechanik
 30. Geochemik
 31. Hydrogeológ
 32. Špecialista technológ ťažby uhľovodíkov
 33. Banský geológ 
 34. Banský merač
 35. Banský špecialista technológ
 36. Banský špecialista projektant
 37. Ložiskový inžinier
 38. Geológ (okrem banského geológa)
 39. Mineralóg, petrológ 
 40. Petrofyzik
 41. Riadiaci pracovník (manažér) v ťažobnom priemysle
 42. Inžiniersky geológ
 43. Vrtný špecialista
 44. Vedúci bane/ lomu

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

 1. Pomocný pracovník v hutníckej a zlievarenskej výrobe
 2. Tavič
 3. Operátor stroja na valcovanie kovov
 4. Koksár
 5. Hutník operátor
 6. Hutník operátor, údržbár
 7. Hutník neželezných kovov
 8. Operátor stroja na ťahanie a pretláčanie kovov
 9. Hutník oceliar
 10. Hutník vysokopeciar
 11. Operátor zlievarenských strojov a zariadení
 12. Operátor zariadení prípravy vsádzky vo valcovniach
 13. Peciar
 14. Apretovač
 15. Morič
 16. Galvanizér
 17. Operátor pokovovania
 18. Operátor redukovne vo valcovniach
 19. Jadrár
 20. Zlievarenský modelár
 21. Práškový metalurg
 22. Odlievač kovov
 23. Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve
 24. Technický pracovník v hutníctve
 25. Technik kontroly kvality v hutníctve, laborant
 26. Zlievarenský technik kontroly kvality
 27. Zlievarenský technik normovač
 28. Zlievarenský technik metalurg
 29. Majster (supervízor) v hutníctve
 30. Majster (supervízor) v zlievarenstve
 31. Dispečer v hutníckom a zlievarenskom priemysle
 32. Špecialista riadenia kvality v hutníctve
 33. Hutnícky špecialista vo výskume a vývoji
 34. Hutnícky špecialista technológ
 35. Metalograf
 36. Zlievarenský špecialista riadenia kvality
 37. Zlievarenský špecialista projektant
 38. Riadiaci pracovník (manažér) v hutníckej výrobe

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu

 1. Elektromontér elektroenergetických zariadení a systémov
 2. Technik prevádzky vodných elektrární
 3. Inžinier riadenia jadrovej bezpečnosti
 4. Konštruktér neštandardných meracích systémov
 5. Odpočtár meracích systémov
 6. Operátor riadiaceho centra fyzickej ochrany
 7. Špecialista energetik vo výskume a vývoji v jadrovej energetike
 8. Špecialista technológ vyraďovania jadrových zariadení
 9. Technik bezpečnostných meraní rádiometrie a spektrometrie
 10. Technik podpory inžinieringu v energetike
 11. Kontrolný fyzik v jadrovej elektrárni
 12. Technik energetik vo výskume a vývoji
 13. Technik montáží energetických zariadení
 14. Technik pre typizáciu a unifikáciu elektrizačnej sústavy
 15. Dispečer vo výrobe elektrickej energie v tepelnej elektrárni

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

 1. Inšpektor v oblasti výchovy a vzdelávania (školský inšpektor)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.