Metalograf

MetalografMetalograf pomocou optickej mikroskopie a príslušných laboratórnych prístrojov vypracováva kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky mikroštruktúry skúmaných vzoriek kovových materiálov. Vykonáva metalografické analýzy jednotlivých fáz (veľkosť, tvar, usporiadanie, množstvo, druh a orientáciu, defekty týchto fáz, atď.). Podieľa sa na objasňovaní príčin materiálových defektov a technologických problémov pri výrobe kovových materiálov, počas spracovania a havárií strojných častí alebo celkov. Analyzuje chemické zloženie materiálov. Vykonáva laboratórne práce. Vyhodnocuje a posudzuje metalografické vzorky. Poskytuje technickú podporu pri analýze a skúmaní a spolupracuje na vývoji nových kovových materiálov. Zoraďuje, nastavuje a obsluhuje používané laboratórne prístroje a zariadenia. Zhotovuje predpísané záznamy a vedie príslušnú dokumentáciu o vykonaných analýzach.
Sektorová rada
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Kód/revízia
4825/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKLaborant metalografického laboratória
SKTechnický pracovník metalografie
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 48 mesiacov.
ISCO-08
2146
SK ISCO-08
2146016
ESCO
1225
SK NACE Rev. 2
C24
CPA 2015
C24
Príslušnosť k povolaniu
2146016

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
možnosti využitia a uplatnenia dátovej analýzy vo výskume
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
6
systémy a štandardy kvality ISO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
defektoskopia
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
6
fyzikálna metalurgia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
mikroskopické metódy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
fyzikálne metódy analýzy
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
laboratórne postupy v chémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
elektronické meracie prístroje a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
6
optoelektronické prístroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nedeštruktívne metódy merania
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
6
meracia a diagnostická technika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
6
meracie protokoly a záznamy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Progresívne využitie surovín pre výrobu ferozliatin
6
technológia tavenia kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia výroby surového železa
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia výroby ocele
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vodík – palivo budúcnosti
6
technológia výroby neželezných kovov a ich zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály (nové zliatiny) na tlmenie vibrácií (už vyrábaná hliníková pena)
6
technológia zlievarenstva
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
6
technológia liatia kovov a cizelérstva
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia valcovania kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia práškovej metalurgie
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia výroby kovov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
6
technológia tepelného spracovania kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia povrchových úprav kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
chyby odliatkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kovové materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre zelené zdroje (veterné stožiare, moderné elektrárne, geotermálna energia, pre elektrotechnický priemysel, pre uskladnenie elektrickej energie)
6
technológia tvárnenia materiálov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
6
stroje a zariadenia v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
6
meradlá, meracie prístroje a meracie zariadenia v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
6
druhy materiálov a polotovarov používaných v hutníckej výrobe, ich technologické vlastnosti a metódy spracovania
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nové materiály, zliatiny pre produkty s vyššou pridanou hodnotou
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
6
metódy chemických rozborov a chemické zloženie zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ocele a zliatiny s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
6
nové materiály na tlmenie vibrácií
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály (nové zliatiny) na tlmenie vibrácií (už vyrábaná hliníková pena)
6
princípy výberu fixačných prostriedkov a spôsobov fixácie podľa ďalšieho postupu spracovania vzorky
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
3D tlač v práškovej metalurgii
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie stanovených postupov, metód merania a vyhodnocovania výsledkov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v normách a v technických podkladoch na tepelné a chemicko-tepelné spracovanie surovín
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
6
orientácia v metalurgických postupoch a v technických podkladoch pri tavení kovov a taviacich agregátov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vodík – palivo budúcnosti
6
orientácia v normách a v technických podkladoch v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v normách a v technických podkladoch pri výrobe, liatí a spracovaní železných kovov a ocele, vrátane vedenia predpísanej evidencie
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v normách a v technických podkladoch na realizáciu kontroly kvality výrobkov a určovanie príčin nevyhovujúcich výrobkov pri spracovaní kovov valcovaním, vrátane vedenia predpísanej evidencie
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v normách a technických postupoch v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály (nové zliatiny) na tlmenie vibrácií (už vyrábaná hliníková pena)
Progresívne využitie surovín pre výrobu ferozliatin
6
orientácia v normách akosti a kvality v zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
6
orientácia v nástrojoch na riadenie a simuláciu metalurgických procesov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
6
sledovanie najnovších stavov a trendov vývoja techniky a technológie výroby v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vodík – palivo budúcnosti
6
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v laboratóriách
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
voľba technických a technologických podmienok a parametrov na obsluhu a riadenie strojov, prístrojov a zariadení v chemickej prevádzke a chemických laboratóriách
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stanovovanie mechanických vlastností materiálov a mikroštruktúry materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stanovovanie druhu a množstva materiálov a polotovarov na výrobu nových výrobkov hutníckej výroby
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre zelené zdroje (veterné stožiare, moderné elektrárne, geotermálna energia, pre elektrotechnický priemysel, pre uskladnenie elektrickej energie)
6
aplikácia postupov, štandardov a technických prostriedkov v hutníckych výrobných procesoch a technológiách využívajúcich vodík
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vodík – palivo budúcnosti
6
posudzovanie metalografických štruktúr a snímok mikroštruktúr kovového materiálu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola a kondiciovanie prístrojov v predanalytickej fáze
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
meranie chemických a fyzikálne chemických veličín
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
obsluha chemických aparatúr a zariadení
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kvalitatívne skúšky surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie kvantitatívnych metód stanovenia anorganických látok
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a vyhodnocovanie systému riadenia kvality a stanovovania operatívnych metód a činností na splnenie požiadaviek na kvalitu v hutníctve
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie výsledkov merania
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analyzovanie vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód vo fyzikálnej chémii vo výskume a vo výrobných a technologických procesoch
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
6
vývoj nových akostí v metalurgii
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály (nové zliatiny) na tlmenie vibrácií (už vyrábaná hliníková pena)
Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
Nové materiály pre zelené zdroje (veterné stožiare, moderné elektrárne, geotermálna energia, pre elektrotechnický priemysel, pre uskladnenie elektrickej energie)
6
vykonávanie odborných činností a výskumných úloh v oblasti metalografie a elektrónovej mikroskopie železných a neželezných kovov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
6
pokovovanie ocelí a zliatin s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Analyzovanie vzoriek.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
6
zoraďovanie, nastavovanie a programovanie chemických laboratórnych prístrojov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
6
príprava anorganických chemikálií s využitím jednotlivých druhov chemických reakcií a výpočtov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
výroba modelov, foriem, jadier a odliatkov metódou 3D tlače
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
6
obsluha zariadení (vrátane nastavovania, údržby a pod.) pre výskumné, vývojové a prevádzkové skúšky výrobkov v hutníctve
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
obsluha testovacích a diagnostických prístrojov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
6
obsluha laboratórnej techniky pri laboratórnej práci v hutníctve a zlievarenstve
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.