Schválené národné štandardy zamestnaní v XXI. etape tvorby a revízie

28.01.2022

V termíne od 21. decembra 2021 do 28. januára 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXI. etapy 76 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI.

Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu.

Prehľad zverejnených NŠZ v XXI. etape je tu:

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

 1. Inseminačný technik
 2. Riadiaci pracovník (manažér) služieb v poľnohospodárstve
 3. Technik v oblasti plemenárskej biológie

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

 1. Banský špecialista projektant
 2. Špecialista pre banskú mechanizáciu
 3. Vetrací technik

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

 1. Mechanik, opravár textilných a odevných strojov
 2. Modelár odevov
 3. Obuvník prípravár, zvrškár a lepič obuvi
 4. Operátor strojov na prípravu tkania a tkanie (tkáč)

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

 1. Operátor strojov v nábytkárskej výrobe
 2. Špecialista údržby v spracovaní dreva
 3. Vedúci lesného obvodu
 4. Vedúci prevádzkového strediska v lesníctve

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

 1. Operátor farieb, kolorista v polygrafii
 2. Strojník zariadenia na výrobu celulózy
 3. Technológ v polygrafickej výrobe

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu

 1. Montážny pracovník chemických, gumárenských a plastikárskych výrobkov
 2. Operátor zariadenia v biochemickej výrobe
 3. Organický chemik
 4. Špecialista údržby v chemickej výrobe
 5. Technik kontroly kvality v chemickej výrobe
 6. Technik pre spracovanie plastov
 7. Manažér chemickej legislatívy
 8. Špecialista predaja chemických produktov

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

 1. Dispečer v hutníckom a zlievarenskom priemysle
 2. Hutnícky špecialista vo výskume a vývoji
 3. Špecialista riadenia kvality v hutníctve

Sektorová rada pre elektrotechniku

 1. Mechanik počítačových sietí
 2. Prevádzkový technik elektroúdržby
 3. Špecialista elektromechanik
 4. Technik merania káblových trás

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

 1. Pomocný pracovník na stavbe budov
 2. Technik modulárnej výroby
 3. Žeriavnik

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

 1. Pracovník turistického informačného centra – back office
 2. Špecialista na tvorbu koncepcií a propagácie cestovného ruchu
 3. Riadiaci pracovník (manažér) ubytovacích zariadení (okrem penziónu a hotela)
 4. Teleanketár
 5. Terénny anketár

Sektorová rada pre dopravu, logistiku a poštové služby

 1. Administratívny pracovník v lodnej doprave
 2. Colný deklarant
 3. Dispečer v logistike a poštových službách
 4. Dopravný psychológ
 5. Mechanik, opravár zabezpečovacích a oznamovacích zariadení v doprave
 6. Riadiaci pracovník (manažér) v logistike
 7. Riadiaci pracovník (manažér) vo vodnej doprave
 8. Špecialista v doprave a prevádzke na dráhach

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo

 1. Hypotekárny špecialista v bankovníctve
 2. Odborný pracovník pre investičnú činnosť v poisťovníctve
 3. Odborný pracovník pre správu poistných zmlúv
 4. Odborný pracovník pre zaistenie
 5. Odhadca škôd
 6. Špecialista na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu
 7. Špecialista pre investičnú činnosť v poisťovníctve
 8. Špecialista pre správu poistných zmlúv
 9. Špecialista pre zaistenie
 10. Úverový špecialista v bankovníctve
 11. Výskumný pracovník v oblasti bankovníctva
 12. Odborný poradca, predajca bankových produktov a služieb
 13. Odborný pracovník v oblasti dôchodkového sporenia
 14. Správca bytových domov
 15. Špecialista finančných inovácií

Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel

 1. Baletný majster
 2. Baletný sólista
 3. Člen baletného zboru
 4. Herec
 5. Kulturológ

Sektorová rada pre verejné služby a správu

 1. Kapitán
 2. Nadporučík
 3. Poručík
 4. Špecialista (manažér) pre informovanie a komunikáciu fondov EÚ

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment

 1. Špecialista optimalizácie a racionalizácie práce (normovač)
 2. Exekútorský koncipient
 3. Špecialista účtovník
 4. Exekútor

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.