Schválené národné štandardy zamestnaní v XX. etape tvorby a revízie

28.01.2022

V termíne od 1. decembra do 20. decembra 2021. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XX. etapy 67 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI.

Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu.

Prehľad zverejnených NŠZ v XX. etape je tu:

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

 1. Ošetrovateľ koní a jazdec
 2. Ošetrovateľ laboratórnych zvierat
 3. Špecialista v živočíšnej výrobe, zootechnik

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

 1. Banský geológ
 2. Banský merač
 3. Banský špecialista technológ

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

 1. Pomocný pracovník v lesníctve
 2. Technik pre údržbu lesnej techniky – mechanizátor
 3. Riaditeľ závodu v lesníctve

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

 1. Majster (supervízor) v hutníctve
 2. Zlievarenský technik metalurg

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály

 1. Technik výroby stavebných materiálov
 2. Technik výroby žiaruvzdorných materiálov
 3. Výrobca bižutérie a ozdobných predmetov

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

 1. Omietkar
 2. Tesár
 3. Špecialista informačného modelovania budov (BIM)

Sektorová rada pre dopravu, logistiku a poštové služby

 1. Kontrolór tovaru v logistike
 2. Administratívny pracovník v logistike
 3. Skladový majster (vedúci skladu)
 4. Technický špecialista v poštových službách
 5. Technik, kontrolór v železničnej infraštruktúre
 6. Letecký inžinier

Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel

 1. Zbormajster
 2. Operátor prenosového voza
 3. Umelecký farbiar textílií
 4. Vedúci prenosového voza

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

 1. Školský špeciálny pedagóg

Sektorová rada pre verejné služby a správu

 1. Inšpektor jadrovej bezpečnosti
 2. Major
 3. Odborný pracovník v oblasti sociálneho poistenia
 4. Plukovník
 5. Podplukovník
 6. Príslušník Policajného zboru služby hraničnej a cudzineckej polície
 7. Špecialista rozvoja priemyslu a obchodu
 8. Režimový pracovník väzenskej služby
 9. Špecialista na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment

 1. Audítor
 2. Špecialista podnikovej stratégie

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

 1. Akupunkturista lekár
 2. Farmaceut samosprávneho kraja
 3. Farmaceut špecialista v lekárenstve
 4. Farmaceut špecialista vo farmaceutickej technológii
 5. Farmaceutický laborant pre zdravotnícke pomôcky
 6. Fyzioterapeut špecialista v ergoterapii
 7. Infektológ
 8. Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej genetike
 9. Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej mikrobiológii
 10. Oftalmológ
 11. Ortopéd
 12. Sestra bez špecializácie
 13. Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii
 14. Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii
 15. Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v klinickej cytológii
 16. Asistent lekára – zamestnanie budúcnosti
 17. Klinický psychológ
 18. Metodik v oblasti sociálnej pomoci
 19. Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o osoby so zdravotným postihnutím
 20. Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o staršie osoby
 21. Odborný pracovník v oblasti zdravotnej dokumentácie a informácií
 22. Revízny farmaceut
 23. Špecialista sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti
 24. Špecialista v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí
 25. Tlmočník artikulačný
 26. Tlmočník posunkovej reči
 27. Tlmočník taktilný
 28. Verejný zdravotník špecialista v hygiene detí a mládeže

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.