Odborný pracovník súčinností v sociálnom zabezpečení

Odborný pracovník súčinností v sociálnom zabezpečeníOdborný pracovník súčinností v sociálnom zabezpečení poskytuje súčinnosť orgánom verejnej moci, orgánom štátnej a verejnej správy a samosprávy v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh z dôvodu dôležitého verejného záujmu a v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Na základe žiadosti uvedených orgánov poskytuje údaje z informačného systému Sociálnej poisťovne týkajúce sa predovšetkým zamestnávateľov žiadaných osôb, príjmov vyplácaných Sociálnou poisťovňou žiadaným osobám a pobytu žiadaných osôb. Spracováva podklady na účel súčinnosti, spolupracuje s ďalšími útvarmi Sociálnej poisťovne, odstupuje žiadosti o poskytnutie súčinnosti vecne príslušným organizačným útvarom. Overuje elektronické žiadosti súdnych exekútorov a vykonáva opätovné preskúmanie žiadosti. Spracováva štatistické údaje v oblasti súčinnosti.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496514/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
J
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
ISCED rozšírenie
344,354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3353
SK ISCO-08
3353004
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3353004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pravidlá písania a úpravy písomností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
znalosť spisovného slovenského jazyka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) a súvisiace právne predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu potrebnom na výkon súčinností v sociálnom zabezpečení.
Perspektíva: Aktuálna
4
zákon o štátnej službe, zákon o výkone práce vo verejnom záujme a ďalšie súvisiace právne predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy z oblasti ochrany osobných údajov v informačných systémoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie nových metód zabezpečovania kybernetickej bezpečnosti
4
zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 461/2003 Z.Z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v rozsahu potrebnom na výkon súčinností.
Perspektíva: Aktuálna
4
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
normalizovaná úprava písomností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
formy a postupy poskytovania údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne pre súdnych exekútorov a orgány verejnej moci
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy spracovávania podkladov na účel súčinností, resp. odstúpenia žiadostí o poskytnutie súčinností vecne príslušným organizačným útvarom Sociálnej poisťovne a vybavovania reklamácií súdnych exekútorov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy poskytovania údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne pre spolupracujúce inštitúcie a spracovávania štatistických údajov v oblasti súčinností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
sociálne zabezpečenie a jeho systém
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy vykonávania súčinnosti v rozsahu potrebnom na plnenie úloh s orgánom verejnej moci, súdov, orgánom štátnej správy, verejnej správy a samosprávy z dôvodu dôležitého verejného záujmu a v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
Informačný systém registratúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základy komunikácie, komunikačné zručnosti, metódy alternatívnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce) v znení neskorších predpisov v rozsahu potrebnom na výkon súčinností.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie nových metód zabezpečovania kybernetickej bezpečnosti
4
poskytovanie údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne pre spolupracujúce inštitúcie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne súdnym exekútorom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie elektronickej komunikácie vo verejnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
4
dodržiavanie normalizovanej úpravy a jazykovej kultúry úradnej korenšpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie registratúrnych záznamov súvisiacich s výkonom súčinností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie podkladov z informačného systému Sociálnej poisťovne na výkon súčinností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie štatistických údajov v oblasti súčinností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
využívanie rétorických, prezentačných a komunikačných zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie súčinností pre inštitúcie výkonnej moci, štátnej a verejnej správy a samosprávy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s organizačnými útvarmi Sociálnej poisťovne pri riešení súčinností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie administratívnych činností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.