Odborný pracovník súčinností v sociálnom zabezpečení

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.