Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií

Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inováciíŠpecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií pripravuje koncepčné materiály v oblasti vedy, výskumu, vývoja a inovácií v súlade s relevantnými dokumentmi, stratégiami, programami a plánmi rozvoja danej oblasti. Analyzuje a hodnotí národný systém výskumu a inovácií, vrátane monitorovania plnenia strategických cieľov Slovenskej republiky a Európskej únie v tejto oblasti. Na základe analýz a porovnaní hodnotí a pripravuje strategické materiály zamerané na rozvoj, zefektívňovanie a lepšie zapojenie Slovenskej republiky do európskeho výskumného priestoru. Spolupracuje na príprave návrhov na výstavbu, údržbu a využitie infraštruktúry pre výskum a inovácie a návrhov na vytváranie efektívnych riešiteľských a realizačných zoskupení. Analyzuje uplatňovanie právnych predpisov v oblasti výskumu a inovácií a navrhuje ich zmenu a doplnenie. Podieľa sa na príprave a implementácii projektov národného významu v oblasti vedy, výskumu, vývoja a inovácií.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
495932/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2422
SK ISCO-08
2422016
ESCO
513
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2422016

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
teórie a metódy spoločenských vied
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teória terénneho výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecké metódy výskumu a vývoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ESFRI - európske strategické fórum pre výskumné infraštruktúry v Európe
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Charakteristika výskumných infraštruktúr, európska cestovná mapa pre výskumnú infraštruktúru, prehľad realizovaných a aktuálne implementovaných projektov ESFRI, Nariadenia Komisie (EC) číslo 723/2009 a 1261/2013.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy používané na analýzu a hodnotenie národného systému výskumu, vývoja a inovácií, jeho porovnávanie so systémami vybraných krajín a na prípravu strategických materiálov zameraných na jeho rozvoj, zefektívňovanie a lepšie zapojenie do európskeho výskumného priestoru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Datamining
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
metódy a postupy používané na analýzu infraštruktúry pre výskum, vývoj a inovácie a prípravu návrhov na jej výstavbu, údržbu a využitie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy používané na vytváranie efektívnych riešiteľských a realizačných zoskupení hospodárskej a výskumnej sféry v rámci SR a s medzinárodnými subjektmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy výskumu a vývoja vo svojej oblasti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy používané na analýzu uplatňovania právnych predpisov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a prípravu návrhov na ich zmenu a doplnenie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy používané v scientometrii, publikačno-citačné a patentové databázy v oblasti vedy, výskumu a vývoja
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Web of Knowledge, Scopus, Scimago, Espacenet, USPTO
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálne analýzy a interpretácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a procesy v oblasti obchodu a služieb v spolupráci s vecne príslušnými odbornými útvarmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Formy a podmienky poskytovania štátnej podpory, postavenie a úlohy orgánov s pôsobnosťou v oblasti vedy a techniky vrátane Agentúry na podporu výskumu a vývoja, informačné zabezpečenie výskumu a vývoja, spôsobilosť vykonávať výskum a vývoj.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy pri správe majetku
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Právne vzťahy pri poskytovaní príspevku, postup a podmienky poskytovania príspevku, práva a povinnosti osôb v súvislosti s poskytovaním príspevku, pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy pri poskytovaní príspevku a zodpovednosť za porušenie podmienok poskytnutia príspevku.
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém navrhovania nástrojov na zavádzanie inovácií do praxe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy používané na monitorovanie plnenia strategických cieľov SR v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR a ďalšími relevantnými dokumentmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postup prípravy podkladov na medzirezortné pripomienkové konanie materiálov, ktoré sa svojím obsahom dotýkajú problematiky výskumu, vývoja a inovácií alebo ich financovania, vrátane čerpania finančných prostriedkov zo zahraničných fondov a fondov EÚ v SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
terminológia v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a znalosť používaných pojmov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na príprave návrhov na výstavbu, údržbu a využitie infraštruktúry pre výskum, vývoj a inovácie a návrhov na vytváranie efektívnych riešiteľských a realizačných zoskupení hospodárskej a výskumnej sféry v rámci Slovenskej republiky a s medzinárodnými subjektmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava návrhov na legislatívne zmeny zákonov upravujúcich oblasti výskumu, vývoja a inovácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitorovanie plnenia strategických cieľov SR v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR a ďalšími relevantnými dokumentmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza, hodnotenie a syntéza údajov z publikačno-citačných a štatistických databáz ako aj z odborných publikácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
získavanie, analýza a syntéza údajov z domácich zdrojov a medzinárodných publikačno-citačných a patentových databáz v oblasti výskumu, vývoja a inovácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie a hodnotenie národného systému výskumu, vývoja a inovácií a jeho porovnávanie so systémami vybraných krajín, príprava strategických materiálov zameraných na jeho rozvoj, zefektívňovanie a lepšie zapojenie do európskeho výskumného priestoru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Datamining
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
analyzovanie uplatňovania právnych predpisov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, príprava návrhov na ich zmenu a doplnenie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie jednotlivých zložiek aj celého systému výskumu, vývoja a inovácií v SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
publikovanie vo vedeckých, odborných a populárno-vedeckých periodikách
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie kancelárskych balíkov na prezentáciu výsledkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Práca s Microsoft Word, Excel, PowerPoint, alebo ekvivalentné balíky.
Perspektíva: Aktuálna
6
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
získavanie informácií z verejne dostupných aj komerčných informačných zdrojov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Datamining
Elektronizácia dokumentov
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
koordinovanie spolupráce organizácií z hospodárskej a akademickej sféry pri príprave a implementácii projektov národného významu v oblasti výskumu, vývoja a inovácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.