Vývojové tendencie

Neustály vývoj nových technológií a ich prenikanie do všetkých oblastí života človeka a fungovania spoločnosti má významný vplyv na znalostnú transformáciu spoločnosti a ekonomiky, a tým vytvárajú kvalitatívnu a kvantitatívnu potrebu adekvátne IT vzdelanej pracovnej sily pripravenej pre všetky sektory hospodárstva.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.