Vodné hospodárstvo

Voda patrí medzi základné zložky životného prostredia. Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky SR do roku 2027 je zameraný na dosahovanie dobrého stavu vôd tak, aby sa zabezpečila udržateľnosť všetkých činností, ktoré majú vplyv na vodu, a tým sa zaistila dostupnosť kvalitnej vody pre všetkých s ohľadom na jej prednostné určenie – zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Vodohospodárska politika SR do roku 2027 sa zameriava na vodu ako na súčasť trvalo udržateľného rozvoja, tak, aby vodné zdroje boli trvalo udržateľné z hľadiska kvality a kvantity t.j. aby boli schopné zabezpečovať všetky potreby ekosystémov ako aj človeka v dostatočnom množstve a v požadovanej kvalite, boli odolnejšie voči klimatickej zmene a extrémnym hydrologickým situáciám akými sú sucho a povodne. Podporuje prístup založený na prevencii a pripravenosti, s ohľadom na zabezpečenie udržateľnej rovnováhy medzi potrebou vody a jej disponibilným množstvom, berúc do úvahy potreby prírodných ekosystémov ako aj ľudských činností a podľa možností situovanie významných hospodárskych činností do oblastí s dostupnými vodnými zdrojmi. Tieto ambície je možné dosiahnuť iba prostredníctvom integrovania ochrany vody a jej racionálneho využívania do všetkých sektorových politík tak, aby tieto smerovali k rovnakému cieľu, a to k dosiahnutiu dobrého stavu všetkých vôd.

Napriek tomu, že voda je jednou z najrozšírenejších látok na zemi, je táto výzva mimoriadne naliehavá vzhľadom na skutočnosť, že voda je zároveň na prvom mieste z piatich základných problémov civilizácie (voda, výživa, zdravie, ekológia a energetika). Príčiny negatívnych účinkov (klimatická zmena, využívanie pôdy, hospodárske činnosti – výroba elektrickej energie, priemysel, poľnohospodárstvo, cestovný ruch, mestský rozvoj, demografické zmeny a pod.) na stav vôd sú navzájom prepojené, pričom ich kumulatívny účinok významne ohrozuje stav vôd. Vodné hospodárstvo je potrebné podporovať a rozvíjať. Práca vo vodnom hospodárstve je oblasťou, ktorá nepodlieha kríze a je možné sa jej venovať počas celého svojho aktívneho profesijného života. Nové prichádzajúce inovatívne trendy smerujú k zvýšenej potrebe nových zamestnancov, alebo preškoľovaniu tých dnešných. Vzhľadom na dlhodobé ciele rozvoja vodného hospodárstva je potrebné motivovať mladých ľudí, študentov a študentky, aby sa aktívne zapojili do tohto procesu a svojou prácou prispievali k ďalšiemu rozvoju a tým aj zlepšeniu vodného hospodárstva na Slovensku.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.