Poslanie sektora

Životné prostredie

Kvalitné životné prostredie je základným predpokladom pre zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja štátu, jeho hospodárstva a spokojnosti jeho obyvateľov. Možno ho udržať len vďaka kombinácii mnohých opatrení, vrátane flexibilného systému vzdelávania, ktorý bude reagovať na aktuálne trendy v oblasti životného prostredia a potreby zamestnávateľov. Pokiaľ nebudú mať zamestnávatelia kvalitných pracovníkov, nebudú konkurencie schopní v rámci európskeho a celosvetového trhu. Preto (s cieľom trvalo udržateľného rozvoja hospodárstva nášho štátu) je nevyhnutné aktívne sa zapojiť do prehodnotenia súčasného stavu vzdelávania a pracovať na zosúladení požiadaviek aktuálneho trhu práce s ponukou vzdelávacích programov.

V zmysle Zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí predstavuje životné prostredie všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov včítane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy.

V dlhodobom horizonte sa nielen na Slovensku, ale aj v celosvetovom kontexte, vedú snahy o zabezpečenie kvalitného životného prostredia. V tomto kontexte máme na domácej pôde niektoré pretrvávajúce problémy, ktoré vyžadujú maximálne úsilie (napr. kvalita ovzdušia, kvalita vôd, nakladanie s odpadmi resp. recyklácia odpadu a stav biodiverzity, vizuálna kvalita krajiny).

Slovenská republika koordinuje svoje aktivity na ochranu a skvalitnenie životného prostredia na medzinárodnej a zvlášť európskej úrovni. Je signatárom mnohých medzinárodných zmlúv a dohovorov v oblasti:

Slovenská republika je aktívne zapojená do Programu OSN pre životné prostredie (UNEP), ktorý predstavuje environmentálny pilier OSN a ktorého mandátom je usmerňovať vývoj globálnej environmentálnej politiky, podporovať medzinárodnú spoluprácu v oblasti životného prostredia a koordinovať riešenie environmentálnych otázok na celosvetovej úrovni. Členstvo v UNEP umožňuje účasť na medzinárodných projektoch a participáciu expertov SR na tvorbe globálnych environmentálnych stratégií a pracovných programov. Poskytuje možnosti na priame zapojenie expertov do jednotlivých projektov, pôsobenie expertov v orgánoch jednotlivých medzinárodných environmentálnych dohovorov vrátane účasti expertov na špecifických odborných aktivitách a podujatiach.

Organizácia Spojených národov (OSN) v roku 2015 prijala Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj (Agenda 2030), ktorá definovala 17 cieľov udržateľného rozvoja. Slovenská republika, ako členská krajina OSN podporila schválenie tohto dokumentu a zároveň sa zaviazala plniť ciele a úlohy, ktoré definoval.

Z tejto filozofie vyplýva aj smerovanie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) ako strategický dokument vytyčujúci politiku štátu v oblasti ochrany životného prostredia. Tento dokument bol schválený uznesením vlády SR č. 87/2019 dňa 27.2.2019. Jeho základnou víziou je dosiahnuť lepšiu kvalitu životného prostredia a udržateľné obehové hospodárstvo využívajúce čo najmenej neobnoviteľných prírodných zdrojov a nebezpečných látok a to všetko v súlade s Agendou 2030, ktorá zadefinovala celosvetové ciele udržateľného rozvoja. Dokument je rozdelený do troch základných oblastí, ktorými sú ochrana prírody so zameraním na ochranu vody, lesov a chránených druhov; zmena klímy a ochrana ovzdušia a zelené hospodárstvo vrátane obehovej ekonomiky a efektívneho nakladania s odpadmi. Štruktúra Envirostratégie 2030 obsahuje viaceré naliehavé environmentálne témy, konkrétne: udržateľné hospodárenie s pôdou, účinnú ochranu prírody a krajiny, dostatok čistej vody pre všetkých, lepšie údaje pre lepšie rozhodovanie, environmentálnu výchovu a vzdelávanie v každom veku, ekonomické nástroje pre lepšie životné prostredie, ekonomickú a zároveň ekologickú energiu, smerom k obehovému hospodárstvu, plnenie funkcií lesov, racionálne využívanie horninového prostredia, predchádzanie zmeny klímy a zmierňovanie jej dopadov, ochranu pred následkami povodní, riešenie sucha a nedostatku vody a čisté ovzdušie.

Na zabezpečenie plnenia cieľov Agendy 2030 a Envirostratégie 2030 je v súčasnosti zameraná veľká pozornosť. Rovnakú pozornosť si však zaslúži aj zabezpečenie profesionálnej prípravy v oblasti životného prostredia a environmentálnej výchovy. Prioritou je zefektívnenie systému formálnej aj neformálnej environmentálnej výchovy, ako aj vzdelávania a osvety pre udržateľný rozvoj. Jedným z prioritných cieľov Envirostratégie 2030 je vedenie obyvateľstva k zodpovednej spotrebe a ochrane prírody, ako aj zlepšovanie environmentálneho povedomia prostredníctvom kultúrneho a prírodného dedičstva a cestovného ruchu. Dôležitým východiskovým dokumentom naďalej zostáva aj Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025 (RK EVVO), ktorej hlavným cieľom je vytvorenie uceleného systému environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v rezorte životného prostredia. Naplnenie hlavného cieľa koncepcie je realizované prostredníctvom piatich čiastkových cieľov, ich opatrení a aktivít, ktoré majú viesť ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi človekom a starostlivosťou o životné prostredie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.