Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vývojové tendencie

Dátové zhodnotenie budúceho vývoja ľudských zdrojov v sektore verejnej správy

Počet zamestnancov v sektore verejných služieb a správy má mierne rastúcu tendenciu. Od roku 2001 po súčasnosť je zaznamenaný priemerný 1% ročný rast zamestnanosti vo verejnej správe. Na základe tohto trendu sa očakáva nárast počtu zamestnancov v sektore verejnej správy, teda expanzívny dopyt po zamestnancoch (sektor sa zväčšuje – expanduje a tým pádom potrebuje ďalších zamestnancov). Zároveň je ale v sektore verejnej správy veľký podiel zamestnancov, ktorí v najbližších rokoch dosiahnu dôchodkový vek a bude nutné ich nahradiť takzvaným nahradzujúcim dopytom. Súčet expanzívneho dopytu po zamestnancoch a nahradzujúceho dopytu po zamestnancoch dáva predstavu o celkovej dodatočnej potrebe zamestnancov v sektore verejnej správy v nadchádzajúcich rokoch.

Dodatočná potreba zamestnancov v sektore verejnej správy (zohľadňujúca počty zamestnancov v preddôchodkovom veku, ako aj trend mierneho zvyšovania zamestnanosti v sektore) by v období rokov 2021 – 2025 mala byť na úrovni približne 9,3 tisíc osôb. Pri analýze dodatočnej potreby ľudských zdrojov je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. V období rokov 2021 – 2025 bude pri potrebe dodatočných pracovných príležitostí vo verejnej správe dominovať náhrada ľudských zdrojov, ktorá bude tvoriť v priemere 88 % celkovej dodatočnej potreby ľudských zdrojov vo verejnej správe. V sektore verejné služby a správa tak vznikne v priemere ročne 1,6 tisíc pracovných príležitostí v dôsledku nutnosti náhrady ľudských zdrojov.

Prognózy do budúcnosti hovoria, že expanzívny dopyt po zamestnancoch, spôsobený zväčšovaním sektora verejnej správy bude klesať, prípadne v dôsledku racionalizácie práce bude možno aj nulový. Oveľa väčšou výzvou však bude nahradzujúci dopyt, ktorý by mal pokryť pracovné miesta po zamestnancoch verejnej správy odchádzajúcich do dôchodku. Tu treba ešte raz zdôrazniť, že v sektore verejnejných služieb a správy sú mimoriadne silné skupiny zamestnancov patriacich do vekovej skupiny nad 55 rokov. Toto sa vo veľmi krátkej budúcnosti môže stať problémom, obzvlášť, keď zoberieme do úvahy skutočnosť, že verejná správa zaznamenáva pokles zamestnancov v mladších vekových kategóriách. Týka sa to všetkých vekových kategórií do 40 rokov.

Odhadovaná dodatočná potreba zamestnancov v sektore verejnej správy v rokoch 2021 až 2025

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 42

Nahradzovanie zamestnancov na pracovných miestach, ktoré sa uvoľňujú odchodom súčasných zamestnancov sektora do dôchodku (nahradzujúci dopyt) bude veľkou témou (nielen) v sektore verejnej správy. Najvypuklejšie je to vidieť napríklad v silových zložkách (policajti, vojaci), kde sumárne dlhodobo ostáva veľký počet neobsadených miest. Ak by sme išli do konkrétnych zamestnaní, tak štatistiky ukazujú, že najvyššia dodatočná potreba ľudských zdrojov bude pri týchto zamestnaniach:

Kľúčové odbory vzdelávania pre sektor verejnej správy

Najviac zamestnancov v sektore verejné služby a správa malo v roku 2020 vyštudovaný odbor vzdelania „Sociálna práca“ (cca 10 % zamestnancov verejnej správy). Druhým v poradí je skupina odborov „Právo“, ktoré má vyštudované 8,5 % zamestnancov verejnej správy. Ukončenú obchodnú akadémiu má ako najvyššie dosiahnuté vzdelanie približne 5,9 % zamestnancov verejnej správy (viď tabuľka nižšie).

Nemenej zaujímavý je fakt, že viac ako polovica (55,8 %) všetkých absolventov odboru „Sociálna práca“ sa uplatňuje v sektore verejných služieb a správy (od obdobia kedy sa uplatnenie absolventov eviduje). V školskom roku 2020/2021 v odbore „Sociálna práca“ študovalo 582 žiakov denného štúdia. V SR príde v období rokov 2021 – 2025 na trh práce odhadom celkovo 930 – 1 030 absolventov denného štúdia z odboru vzdelania „Sociálna práca“, pričom pri udržaní aktuálnych trendov uplatniteľnosti absolventov daného odboru, by sa polovica (55,8 %) z nich mohla uplatniť vo verejnej správe. V  období rokov 2021 – 2025 by malo na trh práce prísť celkovo 3 031 – 3 231 absolventov denného štúdia z odboru vzdelania „Právo“, pričom sa očakáva, že približne polovica (57,2 %) z týchto absolventov by sa mohla uplatniť v sektore verejnej správy.

Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2020/2021; Počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období 2021-2025 a ich uplatnenie v sektore verejné služby a správa

Kód a názov odboru vzdelaniaStupeň vzdelaniaPočet žiakov/študentov
v odbore v školskom roku 2020/2021
Počet absolventov prichádzajúcich
na trh práce v SR
v rokoch
2021 – 2025
Podiel absolventov pracujúcich
v sektore v roku 2020
z celkového počtu absolventov odboru
Podiel zamestnaných
s absolvovaným odborom vzdelania
z celkového počtu zamestnaných
v sektore v roku 2020
7761 Sociálna prácadruhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské582930 – 103055,8%9,9%
6835 Právodruhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské1 3713 031 – 3 23157,2%8,5%
6317 Obchodná akadémiaúplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou)10 6424 527 – 5 52713,4%5,9%
7761 Sociálna prácatretí stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské410 – 9355,4%4,4%
7761 Sociálna prácavyššie odborné vzdelanie (vyššie vzdelanie ukončené absolutóriom)  a prvý stupeň vysokoškolského štúdia – bakalárske1 301199 – 29944,2%4,3%
7902 Gymnáziumúplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na gymnáziu ukončené maturitou)69 09328 072 – 30 0727,7%3,3%
6835 Právovyššie odborné vzdelanie (vyššie vzdelanie ukončené absolutóriom)  a prvý stupeň vysokoškolského štúdia – bakalárske2 952133 – 23365,2%2,6%
6284 Ekonomika a manažment podnikudruhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské1 7443 417 – 3 61720,8%2,2%
Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 52; Poznámka: Tabuľka obsahuje odbory vzdelania zoradené podľa podielu absolventov zamestnaných v sektore verejných služieb a správy – posledný stĺpec tabuľky

Identifikácia absolventov prislúchajúcich k sektoru verejnej správy je mimoriadne ťažká úloha, nakoľko verejná správa nemá školy jednoznačne pripravujúce absolventov výhradne pre sektor verejnej správy a priradiť odbory vzdelania k ekonomickým činnostiam nie je možné. Dá sa však priradiť odbory vzdelania k sektorovým zamestnaniam (teda dá sa určiť, ktoré odbory vzdelania sú pre výkon zamestnaní patriacich pod sektor verejnej správy optimálne). Tieto odbory vzdelania však prirodzene pripravujú absolventov aj pre zamestnania, ktoré sú súčasťou iných sektorov (široko profilovaní absolventi uplatniteľní vo viacerých sektoroch).

Počet absolventov, ktorí sú určitým spôsobom „použiteľní“ v danom sektore, tak v skutočnosti vyjadruje celkovú ponuku absolventov prichádzajúcich na trh práce z odborov vzdelania, ktoré sú určené ako optimálne odbory vzdelania pre zamestnania patriace pod daný sektor, v našom prípade pod sektor verejnej správy. To však neznamená, že sa títo absolventi aj uplatnia v sektore verejnej správy. Napríklad v roku 2020 prišlo na trh práce 7,9 tisíc absolventov z odborov vzdelania, ktoré korešpondujú so sektorovými zamestnaniami (národné štandardy zamestnaní) vo verejnej správe. Z tohto výsledného počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo vzdelávacích odborov korešpondujúcich so zamestnaniami v sektore verejnej správy sa reálne vo verejnej správe zamestná 13 % absolventov a zvyšných 87 % absolventov si nachádza zamestnanie v iných sektoroch.

Hlavnými sektormi (mimo verejnej správy) využívajúcimi absolventov zo vzdelávacích odborov vhodných pre sektor verejnej správy sú sektor „administratíva, ekonomika, manažment“, sektor „bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo“ a sektor „obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch“.

Podľa očakávaných prognóz sa dá odhadnúť, že v období rokov 2021 – 2025 príde na trh práce 37,4 tisíc absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí ukončia štúdium v niektorom z odborov vzdelania, ktorý korešponduje so zamestnaniami v sektore verejnej správy. Väčšina týchto absolventov (87 %) si však nachádza uplatnenie mimo sektor verejnej správy. A keďže sa v sektore verejnej správy očakáva v najbližších 5 rokoch potreba (expanzívny a nahradzujúci dopyt) približne 9 tisíc nových zamestnancov, tak sa do roku 2025 očakáva nedostatok nových absolventov smerujúcich do verejnej správy na úrovni približne 3 tisíc osôb (viď nasledujúci graf).

Prognóza dodatočnej potreby zamestnancov v sektore verejnej správy a predikovaný počet absolventov smerujúcich do sektora do roku 2025

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 45

Treba zdôrazniť, že vyššie udávané čísla sú iba prognózy, ktoré vychádzajú z doterajšieho vývoja (kontinuálny mierny nárast zamestnanosti v sektore) a zohľadňovania demografických ukazovateľov (zamestnanci v preddôchodkovom veku). Existuje množstvo zmien i rôznych externých činiteľov, ktoré môžu vývoj v oblasti zamestnanosti v sektore úplne zmeniť. Takýmto činiteľom môže byť napríklad automatizácia procesov. Z tohto pohľadu je ešte zaujímavý ukazovateľ, ktorý hovorí o tom akú finančnú sumu organizácie verejnej správy štatisticky vykázali ako výdavky do vedy a výskumu.

Výdavky na vedu a výskum sú zaujímavým ukazovateľom jednotlivých sektorov hospodárstva. Tento údaj hovorí o tom, akú sumu podniky v danom sektore (v našom prípade organizácie verejnej správy) štatisticky vykázali ako investíciu do vedy a výskumu. V roku 2019 subjekty v sektore verejných služieb a správy štatisticky investovali do vedy a výskumu 5,8 mil. EUR. V porovnaní s ostatnými sektormi patrí sektor verejné služby a správa medzi sektory s podpriemernými investíciami do vedy a výskumu a tvorí 0,8 % celkových výdavkov do vedy a výskumu v SR. Na rozdiel od národnej úrovne, výdavky do vedy a výskumu v sektore verejnej správy klesajú. V sektore verejnej správy na jedného zamestnanca pripadá 34 EUR výdavkov na vedu a výskum. Pri pohľade na investovanie do vedy a výskumu na úrovni zamestnanca možno vidieť podstatný rozdiel medzi sektorom verejné služby a správa a národnou úrovňou výdavkov.

Výdavky na vedu a výskum v sektore verejnej správy za rok 2019

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 21

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.