Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Manažérske zhrnutie

Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov prispieva 2,1 %-ami k HDP v SR a patrí medzi sektory s priemerným príspevkom k HDP. V medzinárodnom porovnaní však patríme medzi krajiny s nadpriemerným podielom sektora na HDP.

Manažérske zhrnutie – Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov rozvoja pôdohospodárstva reaguje nielen na niektoré nové trendy na trhu práce, ale predovšetkým na výrazný tlak spoločenskej praxe a  kladie dôraz na efektívnosť vložených verejných prostriedkov.

Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov je považované za dôležitý sektor slovenskej ekonomiky, a to aj napriek tomu, že má v súčasnosti len približne 2,1 %-ný podiel na tvorbe HDP. Sektor patrí medzi sektory s priemerným príspevkom k HDP. Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov má dominantné zastúpenie v Nitrianskom kraji, kde tvorí približne 4 % krajského HDP, a v Trnavskom kraji s 3 %-ným podielom na krajskom HDP. Tieto dva kraje tvoria spolu až 53 % celkového HDP sektora v SR. Najvyšší príspevok (43 %) k HDP sektora majú podniky s 20 – 99 zamestnancami (46 % v roku 2010). Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov má pasívne saldo obchodnej bilancie. Hodnota dovezených produktov prevyšuje hodnotu vývozu o 21 %. Sektor sa na celkovej investičnej aktivite v SR podieľa 2,8 %-ami.

Sektor zamestnáva 2 % všetkých pracujúcich v SR, no zamestnanosť výrazne klesá. Patrí medzi sektory s najstaršou vekovou štruktúrou zamestnancov a najnižším podielom zahraničných podnikov na zamestnanosti. Má mierne nadpriemernú produktivitu práce a podpriemerné mzdy.

Sektor sa na celkovej zamestnanosti v SR podieľa 2 %-ami (v absolútnom vyjadrení to predstavuje približne 50 tisíc osôb) na celkovej zamestnanosti v SR. Tento podiel od roku 2001 poklesol o 2 p. b. a  patrí medzi sektory s najvyšším poklesom zamestnanosti za uplynulých 20 rokov. V sektore v súčasnosti pracuje o 45 % menej osôb ako pred 20 rokmi. Priemerný medziročný pokles zamestnanosti v sektore je na úrovni 3 %.

V sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov dominujú tuzemské podniky až s 98 %-ným zastúpením a 92 %-ným podielom na zamestnanosti sektora. Tento podiel patrí medzi najvyššie zo všetkých sektorov v SR.

V sektore prevažujú muži (69 %) a zamestnanci so stredoškolským vzdelaním (75 %). Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov patrí medzi odvetvia, kde dlhodobo dochádza k zhoršovaniu vekovej štruktúry pracujúcich.

Zamestnanci tohto sektora majú najvyšší priemerný vek (48 rokov). Priemerný vek zamestnancov v sektore je o 4 roky vyšší ako v SR. V celej SR má 24 % zamestnancov 55 a viac rokov, v sektore je ich podiel na úrovni 40 %.

Najvyššia produktivita práce je v divízii 1 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace, kde jeden zamestnanec vyprodukuje v priemere 35,4 tisíc EUR pridanej hodnoty za rok. Naopak, najnižšia produktivita práce je v divízii 3 Rybolov a akvakultúra, kde jeden zamestnanec vyprodukuje v priemere 17 tisíc EUR pridanej hodnoty za rok. V divízii 75 Veterinárstvo je to 25,4 tisíc EUR. V horizonte rokov 2010 – 2019 došlo v sektore k nárastu produktivity práce o 123 % a patrí tak medzi sektory s najrýchlejším rastom produktivity práce. Mzdy v sektore sú pod úrovňou SR. Podľa dokumentu Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2020 je mzda v sektore o 25 % nižšia ako priemer SR a je na úrovni 820 €[1]. Aj keď stále sa jedná o podpriemerné mzdy, rastú výrazne rýchlejšie ako priemer v SR (v krátkodobom horizonte o 11 p. b. a v dlhodobom horizonte o 23 p. b.).

V horizonte 2021 – 2025 bude potrebné doplniť na trh práce v tomto sektore približne 2,1 tisíc osôb ročne. V sektore sa do roku 2025 očakáva nedostatok pracovných síl.

V priebehu najbližších piatich rokov bude v sektorovo špecifických zamestnaniach dodatočne potrebných 10,4 tisíc zamestnancov, t. j. približne ku každému piatemu pracujúcemu bude potrebné doplniť ďalšiu osobu. Štruktúra dodatočných potrieb pracovných síl sektora v najbližších piatich rokoch podľa divízií ekonomických činností SK NACE Rev. 2 je nasledovná: 97,2 % pracovných príležitostí vznikne v divízii 1 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace, 0,4 % v divízii 3 Rybolov a akvakultúra, 2,4 % v divízii 75 Veterinárne činnosti.

Tieto potreby trhu práce budú z viac ako 80 % predstavovať náhradou pracovných síl, resp. odchodom zamestnancov z trhu práce predovšetkým do starobného dôchodku. Sektor tak patrí medzi sektory s najvyšším podielom náhrady pracovných síl. Očakáva sa však, že v rovnakom období sa z korešpondujúcich odborov vzdelania uplatní v sektore len do tisíc absolventov. Sektor bude čeliť nedostatku pracovných síl a bude potrebné hľadať pracovné sily aj mimo korešpondujúce kvalifikácie. Takmer 30 % potrieb trhu práce v sektore bude na pozíciách Traktorista a Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz.

V najbližších 20­tich rokoch sa očakáva, že technológiami bude možné nahradiť približne 60 % pracovných procesov, ktoré v súčasnosti vykonávajú zamestnanci.


[1] Zelená správa 2020, dostupné na: https://www.mpsr.sk/zelena-sprava-2020/122—16206/

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.