Kľúčové činitele

Kľúčové činitele sú pozitívne, rozvojové činitele v sektore, ktoré zabezpečia trvalú konkurenčnú schopnosť.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.