Kritické činitele

Kritické činitele sú vplyvy, ktoré môžu ohroziť konkurenčnú schopnosť sektora (negatívne činitele v sektore).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.