Inovácie

Nové inovácie a s tým súvisiace požiadavky zamestnávateľov budú mať vplyv na kvalitu personálu, ktorého môže byť nedostatok. Časť tohto problému vyriešia technológie, ktoré môžu v určitých oblastiach personál nahradiť a tým pádom sa predpokladá zánik niektorých štandardov zamestnaní.

Príkladom predpokladaného zániku je pozícia hotelový recepčný, na ktorú budú mať vplyv inovácie ako kiosk check-in v hoteloch, virtuálny kľúč k izbám alebo online rezervácie. Týmito platformami sa zlepší výkon recepcie a hotely ušetria – znížia personálne náklady na zamestnancov a prevádzkové náklady. Keďže hostia si všetko potrebné vybavia online, resp. cez kiosk, pracovník na recepcii nebude potrebný.

Celý vývoj NŠZ bude ovplyvnený aj skutočnosťou, že vzniknú nové pozície, ktoré dnes neexistujú. Pôvodné zručnosti zastarávajú rovnakou rýchlosťou, akou sa nové zručnosti rozvíjajú. Automatizácia premieňa spôsob práce a sektor musí nájsť riešenie pre zamestnancov, spotrebiteľa a jednotlivé procesy. Viacero vzájomne prepojených faktorov bude stimulovať dopyt po kvalitnejších a prispôsobených zručnostiach: globalizácia a rast medzinárodného obchodu, prechod na hospodárstvo s nízkymi emisiami uhlíka, využívanie technológií, najmä IKT a zmeny v organizácii práce, ktoré sú samy o sebe čiastočne dôsledkom technologických zmien a zlepšovania zručností.

Z uvedených skutočností je možné konštatovať, že inovácie a inovačné prvky napredujú každým dňom a ich bezprecedentný rozmach postupne ovplyvňuje aj ľudské zdroje a požiadavky na zručnosti, ktorými majú pracovníci disponovať. Nižšie predkladáme kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch v určenom horizonte 2030 s perspektívou do roku 2050:

Informácie o jednotlivých inováciách, ich charakteristiky a tiež miera vplyvu na jednotlivé NŠZ sú uvedené v kartách inovácií.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.