Identifikácia kľúčových trendov a zmien ovplyvňujúcich sektor

Popri plnení štandardných – vrátane historicky ustálených – úloh významným faktorom úspešného rozvoja subjektov činných v sektore kultúry a posilňovania ich konkurencieschopnosti je schopnosť zúročenia skúseností, rozpoznávanie nových príležitostí a včasné reagovanie na zmeny v očakávaniach prijímateľov služieb – verejnosti. Vznik a rozvoj prostriedkov a platforiem fungujúcich na princípe využívania moderných technológií, IKT riešení a poskytovania služieb online umožňuje kvalitnejšie a efektívnejšie plniť imanentné úlohy subjektov činných v sektore kultúry a saturovať dopyt spotrebiteľov po prístupe k rôznorodému obsahu a produktom a nových formách komunikácie/sprostredkovávania kultúrnych obsahov. Tieto nové možnosti a moderné spôsoby poskytovania služieb v celom spektre aktivít sektora KKP predstavujú významné rozvojové a inovačné impulzy a majú značný potenciál generovať nové zdroje a pracovné pozície. Táto oblasť má potenciál pre vytvorenie nových malých podnikov, rozvoj existujúcich firiem a vznik nových pracovných miest s vysokou pridanou hodnotou v širokom diapazóne poskytovania kultúrnych služieb.

Kľúčové trendy, ktoré ovplyvňujú aktuálnu situáciu a indikujú budúce zmeny a smerovanie sektora, a to aj s vplyvom na rozvoj ľudských zdrojov, sú:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.