Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Poslanie sektora

Charakteristika a poslanie sektora v horizonte do roku 2030

Sektor kultúry a kreatívneho priemyslu (ďalej len „KKP“) na rozdiel od väčšiny ostatných sektorov predstavuje vnútorne mimoriadne diverzifikovaný systém, ktorý zahŕňa veľké množstvo špecifických oblastí a činností. Kreatívny priemysel predstavuje súhrn odvetví, ktoré sú postavené na využívaní výsledkov duševnej tvorivej činnosti z oblasti umenia a kultúry. Jeho podstatou sú podnikateľské aktivity, založené na individuálnej tvorivosti, zručnosti a talente. Tieto činnosti prispievajú k hospodárskemu rastu, tvorbe kapitálu, miestnemu a regionálnemu rozvoju a podporujú zamestnanosť a tvorbu nových pracovných miest najmä pre mladých ľudí prostredníctvom zhodnocovania duševného vlastníctva.

V rámci vymedzenia obsahu a rozsahu KKP sektor kultúry zahŕňa činnosti, ktorých základom je kreativita, talent a zručnosti v oblastiach tradičných umeleckých odvetví (scénické umenie, vizuálne umenie, kultúrne dedičstvo), filmovej tvorby (vrátane DVD a videoprodukcie), audiovízie, videohier, nových médií, hudby, kníh a tlače. Tieto produkujú a distribuujú tovary alebo služby, ktoré sa v čase ich vývoja považujú za také, ktoré majú špecifický atribút, použitie alebo účel, ktorý stelesňuje alebo vyjadruje kultúrne prejavy bez ohľadu na ich obchodnú hodnotu, majú však potenciál vytvárať finančný profit a pracovné miesta, predovšetkým s využitím duševného vlastníctva. Neoddeliteľnou súčasťou sektora sú aj ďalšie „kreatívne odvetvia“ súvisiace s využívaním kreatívnych činností, ktoré využívajú kultúru ako vstup a majú kultúrny rozmer, aj keď ich výstupy sú predovšetkým funkčné (napr. architektúra a dizajn, módne návrhárstvo, úžitkové umenia, ale aj rôzne polohy vizuálnej kultúry a komunikácie, vrátane reklamy). Všetky odvetvia KKP zahŕňajú činnosti a produkty, ktoré môžu byť verejné, neziskové ale aj s trhovou hodnotou bez ohľadu na druh a spôsob financovania subjektu, ktorý ich produkuje a distribuuje. Zároveň generujú pridanú hodnotu, ktorou prispievajú iným hospodárskym odvetviam a sú výrazným zdrojom technologických aj netechnologických inovácií. Z hľadiska zamestnanosti, a najmä pripravenosti pracovnej sily v nových podmienkach, je pre tvorbu inovatívnych riešení dôležitá kombinácia znalostí a zručností, ktoré sú špecifické pre kultúrne a tvorivé sektory, so znalosťami a zručnosťami iných odvetví. Mnohé budúce profesie v oblasti kultúry a umenia nevieme ešte v tomto momente jasne definovať, ale je dôležité počítať s tým, že budú mať interdisciplinárny charakter a v rámci živej kultúry a umenia dôjde k výraznému prepojeniu umenia, digitálnych technológií a humanitných vied.

Kľúčové charakteristické črty a poslanie sektora sú:

Sektor KKP sa stáva jedným z účinných nástrojov rastu  ekonomiky v EÚ na jednej strane a na druhej strane priamymi väzbami na umelcov a tvorcov zachováva a podporuje kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a posilňuje európsku, národnú, regionálnu a miestnu identitu. Tvorba vysoko kvalifikovaných povolaní s presahom do ďalších sektorov (tzv. Connected Industries), ako aj determinácia moderného vzdelávania mladej generácie a transfer zahraničného know-how prostredníctvom vysokej miery mobility mladej generácie v rámci susedských krajín, ale aj zvyšku medzinárodného prostredia predstavuje významný perspektívny prínos sektora. Naviac, KKP má prirodzený potenciál posilňovať sociálnu kohéziu prostredníctvom rastúcej participácie rôznych cieľových skupín populácie v kultúrnych a kreatívnych činnostiach. KKP teda môže byť jedným z hlavných aktérov posilňovania otvorenosti a zvyšovania atraktivity našej krajiny a v tomto zmysle i kľúčovým nástrojom rozvoja viacerých spoločenských a hospodárskych segmentov, napríklad realizácie stratégie cestovného ruchu Slovenskej republiky.

Investície do rôznych oblastí kultúry majú potenciál krátkodobej, ale i dlhodobej návratnosti. Na tvorbe hrubého domáceho produktu (ďalej len „HDP“) sa tvorivý sektor podieľa vo výraznejšej miere ako niektoré z priemyselných odvetví (napr. ťažba a úprava surovín; textilný, odevný priemysel a spracovanie kože alebo celulózo-papierenský a polygrafický priemysel) a jeho pridanou hodnotou je, že vyhovuje možnostiam trvalo udržateľného rozvoja, keďže nie je náročný na energie a suroviny a neznečisťuje životné prostredie. Správne nastavené a riadené procesy v sektore majú okrem ekonomických (podiel na tvorbe HDP, zamestnanosť) aj viaceré pozitívne sociálne a kultúrne efekty.

Pri koncipovaní Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore kultúra a kreatívny priemysel v horizonte 2030 sa vychádza zo strategických dokumentov určujúcich trendy a smerovanie sektora, vrátane využitia medzinárodnej perspektívy, koncepčných materiálov, štúdií, dátových zdrojov, napr. v súvislosti s pandemickou situáciou. Ich zoznam je uvedený v prílohe č. 1.

Pozitívny vývoj v oblasti KKP v Európskej únii bol v roku 2020 zvrátený práve krízou spojenou s COVID-19. Štúdia „Rebuilding Europe – The cultural and creative economy before and after the COVID-19 crisis“[2] uvádza, že medzi rokmi 2013 a 2019 celkové príjmy v sektore narástli o približne 17 %. V roku 2019 sa najväčšie krajiny EÚ (Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko a Spojené kráľovstvo) zaslúžili o 69 % všetkých príjmov v tomto sektore v rámci EÚ, ale najsilnejší rast bol zaznamenaný v regióne strednej a východnej Európy. Odhaduje sa, že za rok 2020 sa v rámci celej EÚ príjmy v tomto sektore prepadli oproti roku 2019 o 31 %, pričom najvýraznejšie sa tento prepad prejavuje opäť v krajinách strednej a východnej Európy. Z analýz vyplýva, že KKP je z tohto hľadiska druhým najviac postihnutým sektorom hospodárstva, hneď po leteckej doprave. Spomedzi širokej škály kultúrnych a umeleckých smerov sa kríza najviac prejavuje v hudobnom priemysle a v múzických umeniach.


[1] Závery Rady EÚ o pracovnom pláne pre kultúru na roky 2019 – 2022 uvádzajú medzinárodné kultúrne vzťahy ako jednu zo šiestich priorít európskej spolupráce pri tvorbe kultúrnej politiky. Táto téma má priamy vplyv aj na problematiku rozvoja príslušných interkultúrnych kompetencií.

[2] Ernst & Young (2021). Rebuilding Europe – The cultural and creative economy before and after the COVID-19 crisis. https://1761b814-bfb6-43fc-9f9a-775d1abca7ab.filesusr.com/ugd/4b2ba2_1ca8a0803d8b4ced9d2b683db60c18ae.pdf. Ďalšie súvisiace informácie a zdroje sú uvedené na webovej stránke Európskej komisie venovanej kultúrnym a kreatívnym odvetviam: https://ec.europa.eu/culture/sectors/cultural-and-creative-sectors.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.