Ekonomické činnosti a manažment

Ekonomické činnosti

Do ekonomických činností možno zaradiť napríklad profesie v oblasti účtovníctva, audítorstva či finančného riadenia. Tieto profesie sú na trhu práce dlhodobo požadované. Zamestnanci v tejto oblasti využívajú základné ekonomické pojmy, ako aj kľúčové vedomosti z manažmentu, marketingu, daňovníctva, práva a tiež nevyhnutné znalosti v oblasti štatistiky či matematiky. Nevyhnutnou črtou z hľadiska kvalifikácie v tejto oblasti je pochopenie základných ekonomických princípov a súvisiacej legislatívy. Narastajúci význam pri nich získava tiež zber, spracovanie a analýza dát, ktoré sa ďalej využívajú na zvyšovanie ekonomického výkonu organizácie.

Do oblasti ekonomických činností patria aj takzvané „regulované zamestnania“. Sú to profesie, ktoré je možné vykonávať až po splnení legislatívnych podmienok. Do tejto kategórie patria napríklad profesie daňových poradcov, audítorov, asistentov audítorov alebo technikov bezpečnosti a ochrany zdravia a technikov požiarnej ochrany. Tieto profesie kladú požiadavky na dosiahnutie určeného stupňa odborného vzdelania, dĺžky odbornej praxe, alebo absolvovanie skúšok a získanie príslušného osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Manažment

Základným predpokladom efektívnej práce akéhokoľvek podniku alebo verejnej organizácie je kvalifikovaný manažment. Kvalifikovaný manažment musí mať potrebné vedomosti, skúsenosti a kompetencie na efektívne vykonávanie manažérskych činností, bez ktorých nemožno dosiahnuť dlhodobý úspech organizácie. Čoraz viac je to podmienené synergiou tímovej práce. Manažment ako výraz sa zameriava na správu organizácie cez riadenie zdrojov s ohľadom na ciele a očakávané výstupy organizácie. Manažér je predovšetkým profesia, ktorá smeruje aktivity organizačnej jednotky (útvarov, kolektívov) na dosahovanie stanovených cieľov. Manažment zahŕňa teóriu a prax organizačného riadenia.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.