Poslanie sektora

Digitálna éra 21. storočia prináša nové technológie, inovácie a trendy, ktoré dynamicky menia svet a zasahujú do všetkých oblastí života. Informatizácia a digitalizácia dlhodobo menia spôsob, akým sa vytvára ekonomická hodnota, štruktúra a fungovanie trhov a v konečnom dôsledku, ako sa vytvárajú a rozvíjajú  všetky vzťahy – hospodárske aj sociálne. Tieto zmeny stále prebiehajú a dotýkajú sa čoraz širšieho záberu procesov, ktoré sú kľúčové pre fungovanie podnikov. Oblasť administratívy, manažmentu a ekonomiky patrí medzi najexponovanejšie voči tomuto trendu a z pohľadu ohrozenia pracovných miest aj najzraniteľnejšie. Nástupom digitalizácie sa mnohé administratívne procesy zautomatizujú a umelá inteligencia nahradí nemalé množstvo činností vo sfére administratívy, ekonomiky a manažmentu. Dosiahnuté úspory v ľudských zdrojoch však vytvoria priestor pre vznik nových, dosiaľ nepoznaných profesií, obsluhujúcich nové procesy.

Z hľadiska definície zapadajú do tohto sektora rôznorodé pozície, ktoré majú významne rozdielne kvalifikačné predpoklady. S ohľadom na klasifikáciu v jednom sektore sa táto stratégia pokúša identifikovať rôzne potreby jednotlivých profesií cez osobitný prístup k oblasti administratívy, ekonomiky a manažmentu, ako vidieť aj v osobitných definíciách SWOT a PESTLE analýzach nižšie. Z hľadiska klasifikácie sa tento sektor dá vymedziť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. Pre túto štúdiu je sektor Administratíva, ekonomika, manažment definovaný podľa prevažujúcej ekonomickej činnosti a sú do neho zahrnuté podniky pôsobiace v divíziách SK NACE Rev. 2:

Sektorová stratégia berie do úvahy rôznorodosť jednotlivých profesií a prináša komplexný pohľad, ktorý dokáže vziať do úvahy potreby všetkých oblastí spadajúcich do takto zadefinovaného sektora.

Úlohou Sektorovej rady je preto nielen popísať súčasné či budúce požiadavky na jednotlivé povolania, ale tiež zadefinovať hoci dynamicky meniace sa, ale predsa kľúčové trendy ďalšieho rozvoja. Hoci tento trend sa môže prejaviť mierne rozdielne v oblastiach administratívy, ekonomiky a manažmentu, tieto oblasti spája hlavne výrazný vplyv aspektov digitálneho rozvoja, ktoré tlačia na potrebu reforiem v sektore a prípravu kvalifikačnej úrovne do budúcnosti.

Sektor Administratíva, ekonomika a manažment zahŕňa širokú skupinu pracovných pozícií prítomných v princípe vo všetkých odvetviach hospodárstva, napr. od stavebníctva cez elektrotechniku, strojárstvo až po finančné služby či poradenstvo. Ide teda o prierezové zamestnania, kde technologický vývoj bude mať výrazné dopady na dopyt po týchto zamestnancoch a ich potrebné kvalifikácie do budúcnosti. Z hľadiska troch oblastí spadajúcich do tohto sektora sú charakteristiky jednotlivých odvetví sektora nasledovné:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.