Administratívne a správne činnosti

Administratívne a správne činnosti sa zameriavajú najmä na prípravu a evidenciu dokumentov, dokladov alebo akýchkoľvek písomností a spravovanie rôznych činností a procesov v podnikoch alebo aj vo verejnom sektore či mimovládnych organizáciách. Patria sem aj aktivity spojené s tvorbou analýz, koncepcií a metodík, konzultačné pracovné pozície. Správne činnosti vychádzajú z predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) ako aj ďalších súvisiacich dokumentoch (zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). Ide teda o pracovné pozície zamerané na špecifické zručnosti a znalosti, ktoré sú do istej miery odlišné od čisto administratívnych pracovných pozícií.

Z hľadiska náročnosti vykonávanej práce a potrebného dosiahnutého vzdelania sa profesie v oblasti administratívnych činností rozdeľujú na:

 1. Jednoduché administratívne a správne činnosti, na ktoré postačuje ukončené stredné odborné vzdelanie:
  • Medzi tieto profesie patria napríklad pracovníci spravujúci kancelárske prístroje, tlačiarenské stroje alebo telefonickú a elektronickú komunikáciu, ako aj správcovia dokumentácie, archivár podateľne a registratúry a referent pre skladovú evidenciu, informátor.
 2. Náročnejšie administratívne a správne činnosti, ktoré vyžadujú buď úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie.
  • V tomto smere ide o činnosti zamerané na správu hmotného majetku, zabezpečenie chodu organizácie v prevádzkovo-technickej alebo hospodársko-právnej oblasti.
  • Príklady zamestnaní v tejto oblasti sú: asistenti, referenti pre správu majetku, personalisti, sekretárky, recepční (okrem hotelového).
 3. náročné administratívne a správne činnosti, ktoré vyžadujú vysokoškolské vzdelanie
  • Ide o činnosti spojené napríklad s tvorbou metodík a usmernení, s výskumom, so zdokonaľovaním či vyvíjaním teórií a praktických metód, s organizáciou komplexných procesov a systémov v rámci organizácií.
  • Medzi zamestnania v tejto kategórii patria špecialisti v oblasti personalistiky, sociológovia, špecialisti pre oblasť organizácie, špecialisti pre zahraničné vzťahy. V oblasti správnych pozícií sú v tomto smere reprezentatívne pozície špecialistov v rámci správy registratúr a vedúcich referátov stavebného úradu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.