Vonkajšia strategická analýza sektora (PESTLE analýza)

PESTLE analýza je forma strategickej analýzy prostredia, ktoré má priamy vplyv na konkrétny sektor. Cieľom tejto analýzy je zadefinovať aspekty, ktoré majú priamy alebo nepriamy dopad na oblasť ľudských zdrojov v tomto sektore. V tomto smere sa hodnotia Politické, Ekonomické (makroekonomické), Sociálne, Technologické, Legislatívne a Ekologické faktory, ktoré majú vplyv na dopyt po konkrétnych zamestnancoch alebo požadovanej vzdelanostnej štruktúre pracovnej sily do budúcnosti. Základom PESTLE analýzy je identifikovať konkrétne faktory, udalosti, riziká a vplyvy pre každé odvetvie sektora.

PESTLE ANALÝZA V OBLASTI ADMINISTRATÍVY

Politické faktory

Ekonomické faktory

Sociálne faktory

Technologické faktory

Legislatívne faktory

Ekologické faktory

PESTLE ANALÝZA V OBLASTI EKONOMIKY

Politické faktory

Ekonomické faktory

Sociálne faktory

Technologické faktory

Legislatívne faktory

Ekologické faktory

PESTLE ANALÝZA V OBLASTI MANAŽMENTU

Politické faktory

Ekonomické faktory

Sociálne faktory

Technologické faktory

Legislatívne faktory

Ekologické faktory

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.