Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Analýza sektora

Táto podkapitola sa zameriava na zhodnotenie špecifických charakteristík podnikateľského prostredia s ohľadom na konkrétny sektor. Na zhodnotenie kľúčových aspektov sa využíva osobitné zhodnotenie vnútorných a vonkajších analýz jednotlivých oblastí tohto sektora. Pri ich analýze sa vychádza z dátových údajov a očakávaného vývoja. Hodnotenie sa zameriava na celkovú ekonomickú výkonnosť sektora a osobitne na ľudské zdroje v sektore (ich dostupnosť, vekovú a rodovú štruktúru, mzdové ohodnotenie, regionálne rozmiestnenie atď.). Tieto analýzy zamerané výhradne na ľudské zdroje v sektore napomôžu identifikovať reálne potreby sektora v oblasti rozvoja a skvalitňovania ľudských zdrojov. Na základe takto identifikovaných potrieb v oblasti ľudských zdrojov sa následne formulujú konkrétne návrhy opatrení (2. časť dokumentu).

Ekonomická charakteristika sektora

Sektor Administratíva, ekonomika a manažment má v súčasnosti 4,6 %-ný podiel na tvorbe HDP v SR a tento podiel z dlhodobého pohľadu mierne rastie. Z hľadiska tvorby HDP tak patrí medzi top 33 % sektorov s najvyšším príspevkom k tvorbe HDP v SR. V 11 krajinách EÚ má tento sektor dominantnejší podiel na tvorbe HDP ako v SR. Najvýznamnejšie postavenie v rámci EÚ má v Belgicku (11 %) a Holandsku (10 %).

Najvýznamnejšími spoločnosťami v sektore sú IBM International Services Centre s.r.o. a Dell s.r.o., ktoré spolu tvoria 8 % celkového HDP v sektore. Top 10 spoločností tvorí približne 14 % HDP v sektore.

Podiel jednotlivých divízií patriacich do tohto sektora na celkovom HDP sú:

Sektor má dominantné zastúpenie predovšetkým v Bratislavskom kraji, kde tvorí približne 9 % krajského HDP a v Trnavskom kraji s podielom daného sektora na úrovni 4 %. Tieto dva kraje tvoria spolu 72 % celkového HDP sektora v SR.

Na základe dlhodobých vývojových tendencií očakávame výrazný rast pridanej hodnoty v sektore v najbližších 10 rokoch, avšak podiel na celkovom HDP v SR bude výrazne rásť.

Vývoj HDP v sektore Administratíva, ekonomika, manažment v mil. EUR a podiel sektora na celkovom HDP v období 2001 – 2020

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Rozdelenie a príspevok podnikov k HDP v sektore Administratíva, ekonomika, manažment v percentách podľa počtu zamestnancov v roku 2020

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Najviac pracujúcich je vo veľkostnej kategórii 1 – 19 zamestnancov s podielom 35 % na celkovej zamestnanosti sektora. V roku 2010 bol tento podiel na úrovni 12 % a daná veľkostná kategória sa tak stáva významnejšou z hľadiska pracovných síl.

V sektore dominujú tuzemské podniky s 87 %-ným zastúpením a 72 %-ným podielom na zamestnanosti sektora. V porovnaní s rokom 2015, podiel zahraničných podnikov v sektore poklesol o 1,3 p.b. a záujem zahraničných investorov klesá.

Zahraničné spoločnosti ponúkajú o 65 % vyššie mzdy (1 769 EUR)  pre svojich zamestnancov ako tuzemské a majú vyššiu produktivitu práce o 44 % (38 tis. EUR za rok na pracujúceho). Ich podiel na celkovej tvorbe HDP sektora predstavuje 36 %.

Štruktúra podnikov v sektore Administratíva, ekonomika, manažment v percentách podľa vlastníctva v roku 2020

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Štruktúra zamestnanosti v sektore Administratíva, ekonomika, manažment v percentách podľa vlastníctva v roku 2020

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Za posledných 5 rokov pripadalo na 100 existujúcich podnikateľských subjektov 63 novovzniknutých a 27 zaniknutých podnikateľských subjektov. Prevažnú časť vzniknutých podnikateľských subjektov predstavujú spoločnosti s ručením obmedzeným (51 %) a zaniknutých podnikateľských subjektov predstavujú fyzické osoby – podnikatelia (74 %).

Počet a podiel vzniknutých a zaniknutých podnikov v sektore Administratíva, ekonomika, manažment za obdobie posledných desiatich a piatich rokov

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

V sektore Administratíva, ekonomika a manažment sú najziskovejšie veľké podniky, ktoré vyprodukujú v priemere na jedného zamestnanca viac ako tisíc EUR zisku ročne. Nie všetky podniky v sektore končia v „zelených číslach“. Približne 41 % podnikov v sektore ukončilo svoje hospodárenie v roku 2019 so stratou. V roku 2015 bolo takýchto podnikov 38 %. Najvyšší podiel stratových podnikov je vo veľkostnej kategórii bez zamestnancov, kde stratu vykazuje 51 % podnikov. 

Priemerný zisk podnikov a priemerný zisk na jedného zamestnanca v sektore Administratíva, ekonomika, manažment v tisícoch EUR podľa počtu zamestnancov v podniku

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.