Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vnútorná strategická analýza sektora (SWOT analýza)

Strategická analýza prostredia zachytáva vnútorné vplyvy pôsobiace na sektor Administratíva, ekonomika, manažment s presahom na ľudské zdroje. Na tento účel bola zvolená SWOT analýza, v rámci ktorej sú sledované vplyvy súvisiace s ekonomickou situáciou, demografickým vývojom, štruktúrou jestvujúcej sústavy vzdelávacích ustanovizní, legislatívnymi podmienkami, technologickými trendmi, globalizáciou a medzinárodnou konkurenciou, úrovňou a intenzitou vedeckej a výskumnej činnosti spojenej so sektorom, resp. vplyvy spojené s inými oblasťami.

SWOT ANALÝZA V OBLASTI ADMINISTRATÍVY

Silné stránky

Slabé stránky

Príležitosti

Hrozby

SWOT ANALÝZA V OBLASTI EKONOMIKY

Silné stránky

Slabé stránky

Príležitosti

Hrozby

SWOT ANALÝZA V OBLASTI MANAŽMENTU

Silné stránky

Slabé stránky

Príležitosti

Hrozby

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.